כללים מנחים למוכר והרוכש בעסקת יד שנייה למגורים

זה בגניוס הישראלי: רובנו מעדיפים לרכוש דירה ולא לשכור. נעדיף לשלם מעט יותר בשביל שקט נפשי עבור דירה שתהיה בבעלותינו. יחד עם זאת, רכישת דירה הפכה למסלול השקעה ורבים רוכשים דירות שיניבו להם הכנסה קבועה או עתידית. טור עצות מיוחד של ברק ברנר מנכ"ל קבוצת אקספרט נדל"ן

ידוע שהליך רכישה ומכירה של דירה אינו הליך פשוט, שכן בזכות תמ"אות שונות, והמחסור בדיור, "דירה" הפכה למושג מאד נרחב ומורכב. ולכן חשוב, כבר בשלב הראשון, לערוך סדרת בדיקות מקיפות.  החל במצבה התכנוני של הדירה והתאמתה להיתרי הבנייה וכלה בנטילת הלוואות בנקאיות (משכנתא), ולכן יש לשים לב לכל פרט ופרט, כדי להימנע מהפסדים כלכליים וממפח נפש.

רוב הישראלים מעדיפים לרכוש דירה ולא לשכור. הם משלמים מעט יותר בשביל שקט נפשי עבור דירה שתהיה בבעלותם ברנר צילום אקספרט

המוכר בעסקת יד שנייה:

 1. מימון עסקת הרכישה– הנושא העיקרי והמהותי עבור מוכר דירה יד שנייה הוא בחינת אמצעי מימון העסקה מצד הרוכש. "רוב הרוכשים יבקשו לקחת משכנתא לשם מימון רכישת הדירה ועל כן יש לוודא עוד בשלב "לחיצת היד" כי הרוכש קיבל אישור עקרוני למשכנתא מאחד הבנקים הגדולים בישראל וכי ברשותו לפחות 30% הון עצמי ממחיר הדירה.

2.הסדר תשלומים– הסמכה על הסדר תשלומים אשר יהא מקובל על שני הצדדים גם הוא נושא אשר יש להסכים בעניינו עוד בשלב "לחיצת היד". העניין חשוב במיוחד כאשר המוכר מבצע עסקת רכישה במקביל לעסקת המכירה, אז על המוכר להתאים את הסדר התשלומים עם הרוכש דירתו להסדר התשלומים בעסקת הרכישה שלו עצמו. "כמו כן, מומלץ למוכר לקבוע הסדר תשלומים כך שבמועד חתימת ההסכם יעביר הרוכש למוכר סך של 15% מסך התמורה מהונו העצמי, באשר ליתר התשלומים יש לתת את הדעת למועד מסירת החזקה בדירה, האם מדובר בעסקה ארוכת מועד או שמדובר בעסקה קצרת מועד ובהתאם לקבוע את הסדר התשלומים.[

 1. משכנתא– כאמור רוב העסקאות ממומנות בין היתר באמצעות משכנתא, כאשר לקבלת משכנתא יידרש מוכר הדירה לחתום על מספר מסמכים מטעם הבנק הממן ובהם כתב התחייבות לטובת הבנק הממן את המשכנתא לרוכש. מומלץ למוכר לקבל לידיו את כתב ההתחייבות האמור מוקדם ככל האפשר, לבחון את ההוראות הקבועות בו ואף להיוועץ בגורם מקצועי- חשוב לדעת, כי למוכר הזכות לבצע שינויים בכתב ההתחייבות, עם זאת עליו לאשר השינויים עם המחלקה המשפטית של הבנק הממן שכן אחרת לא יאושר כתב ההתחייבות.
 2. היטל השבחה– המוכר נדרש לגשת למחלקת היטל השבחה ברשות המקומית ולבדוק אם חל הנכס היטל השבחה אשר יש לשלמו בעת מכירת הנכס. המוכר נדרש לשים לב למספר גורמים, ראשית, היטל ההשבחה חל המוכר, עם זאת רשאים הצדדים להחליט כי היטל ההשבחה יחולק באופן שווה בין

  רכישת דירה הפכה למסלול השקעה ורבים רוכשים דירות שיניבו להם הכנסה קבועה או עתידית.צילום פייסבוק אקספרט נדל"ן

  המוכר לרוכש- הסכמות מעין אילו הינן תוצר של אופי היטל השבחה וגובהו. שנית, למוכר מומלץ לקבוע בהסכם המכר כי היטל ההשבחה יחול על המוכר עד למועד חתימת הסכם המכר והחל ממועד זה יחול על הרוכש. כמו כן, מומלץ לציין בהסכם המכר כי הרוכש יידרש לחתום על כל התחייבות שתידרש ע"י הרשות המקומית במסגרת היטל ההשבחה לשם קבלת אישור הרשות המקומית להעברת הזכויות ע"ש הרוכש.

 3. מיסוי מקרקעין– המוכר נדרש לשלם מס בשח בגין עסקת המכירה, בעניין זה יש לתת תשומת לב לשני נושאים עיקריים, האחד, גובה מס בשבח המוטל על המוכר בגין המכירה- יש לבצע תחשיב מדויק באמצעות גורם מקצועי או באתרי האינטרנט השונים ולדעת מהו סכום מס השבח אותו נדרש המוכר לשלם. השני, המוכר נדרש לבדוק האם הוא זכאי לפטור ממס שבח במסגרת הפטורים השונים הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין, גם בעניין זה מומלץ להיעזר בגורם מקצועי לשם תכנון מס נכון וניצול הפטורים באופן הכדאי ביותר למוכר.

הרוכש בעסקת יד שנייה:

 1. זיכרון דברים– בעסקה של רכישת דירה יד שנייה, בשונה מרכישת דירה יד ראשונה מקבלן, לרוב יידרש הרוכש לחתום על זיכרון דברים לעיתים עוד טרם השלמת שלב המו"מ. "במצב דברים זה, חשוב לדעת, כי כאשר חתמו שני הצדדים על זיכרון דברים העונה לתנאיי קיומו של חוזה בהתאם לחוק החוזים, יחייב זיכרון הדברים את שני הצדדים כחוזה לכל דבר ועניין", מסביר עו"ד כספי. על כן, מומלץ להימנע מלחתום על זיכרון דברים ולנהל משא ומתן נכון אשר יאפשר לבחון את כלל תנאי העסקה הן המשפטיים והן התכנוניים.
 2. זכרון דברים? לא כדאי לכם לכבול את עצמכם בטרם נעשו הבדיקות הדרושות. סכמו ביניכם את מחיר ומועד המסירה בלבד והעבירו את השרביט לעורכי הדין שלכם. אפילו את לוח התשלומים על חשבון התמורה לא כדאי לסגור כי הוא תלוי בגורמים שונים, כגון: גובה השעבודים הרשומים על הדירה, זמינות מקורות המימון של הרכישה וכו.

עם זאת, היה והרוכש חש כי אי חתימת זיכרון הדברים תגרום להפסד העסקה, מומלץ לנקוט משנה זהירות תוך בחינת סעיפי זיכרון הדברים עד כמה שניתן ואף לשקול הוספת סעיף המאפשר ביטול זיכרון הדברים בהתאם לתנאיה המיוחדים של העסקה ללא תשלום.

 1. זכויות המוכר בנכס– ראשית על הרוכש לבדוק כי אכן המוכר הוא בעל הזכויות בנכס, לשם כך על הרוכש לבחון האם הזכות המוכר היא "בעלות" שכן אז תהא רשומה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) או שזכות המוכר הינה זכות "חכירה" ואז יכול שתהא רשומה במנהל מקרקעי ישראל או אצל חברה משכנת. בכל אחד מהמקרים על הרוכש לפנות לגוף בו רשומה זכות המוכר ולאמת כי אכן זהותו תואמת את בעל הזכות בנכס.
 2. זכויות נוספות בנכס– הרוכש נדרש לבדוק את נסח הטאבו או אישור הזכויות בגין הנכס ולבחון האם רשומות זכויות נוספות על הנכס כגון, הערות אזהרה, טובות הנאה, הפקעות, שעבודים, עיקולים, משכנתא או התחייבות לרישום משכנתא וכן רישום משכון אצל רשם המשכונות. מדובר בנושא חשוב מאוד שכן

  בעסקה של רכישת דירה יד שנייה, בשונה מרכישת דירה יד ראשונה מקבלן, לרוב יידרש הרוכש לחתום על זיכרון דברים לעיתים עוד טרם השלמת שלב המו"מ צילום :פייסבוק אקספרט נדל"ן

  יתכן וישנה זכות קודמת הרשומה על זכות המוכר בנכס והיא תהא קודמת לכל זכות מאוחרת לה. כמו כן, יש לשים לב כי המוכר מוכר זכויות המצויות בבעלותו ולא זכויות אשר הופקעו לטובת הרשומת המקומית או שניתנה בגינן טובת הנאה.

 3. יפויי כח בלתי חוזרים. חשוב  שיחתמו יפויי הכח הבלתי חוזרים  על ידי המוכר על מנת להבטיח את העברת הזכויות על שם הקונה. יפויי הכח נותרים בידי בא כח המוכר. בחוזה נקבעים התנאים לשימוש בהם. חשוב –  יפויי כח בלתי חוזרים לא ניתנים לביטול, אפילו לא במקרה של מוות, חלילה ומכאן חשיבות קיומם.

 

 • הערת אזהרה לטובת הקונה  – חייבת להירשם מיד לאחר חתימת החוזה. מגנה מפני פעולה נוגדת בנכס. יש אפשרות לרשום הערת אזהרה לא רק בטאבו כי אם גם בחברה המשכנת או במינהל, לגבי דירות שאינן רשומות בטאבו.

 

 • רישום משכון  ברשם המשכונותבנוסף להערת האזהרה. חובה כשהדירה לא רשומה בטאבו.

 

 • להבטחת רישום הערת האזהרההתשלום הראשון עפ"י החוזה יבוצע לידי בא כח המוכר עד לרישום הערת האזהרה והמשכון. כדי להבטיח שבין החתימה על החוזה לבין הרישום לא נרשם שעבוד חדש שעלול לפגוע בזכויות הקונה.
 • אם החתימה על החוזה נעשית ע"י מיופה כח מכח יפוי כח כללי, התשלום הראשון יועבר לידי המוכר רק לאחר שהמוכר בעצמו יחתום על יפוי כח בלתי חוזר. לא להסתפק בחתימה של מיופה הכח מכח יפוי הכח הכללי. יפוי הכח הכללי ניתן לביטול והמוכר תמיד יוכל לטעון שעשה כן לפני שמיופה כוחו חתם על יפוי הכח הבלתי חוזר.
 1. הרשות המקומית– הרוכש נדרש לפנות לרשות המקומית לשם בדיקת מספר נושאים חשובים ועקרוניים: האחד, על הרוכש לגשת למחלקת היטל ההשבחה ולבדוק האם קיימות תוכניות משביחות על הנכס בין אם תוכניות אשר אושרו וטרם שולם עבורן היטל השבחה ובין אם תוכניות אשר טרם קיבלו תוקף שכן אז יבקש המוכר להטיל את תשלום היטל ההשבחה על הרוכש. בכל מקרה, על הרוכש לתת דגש לסעיף העוסק בהיטל ההשבחה ולדרוש כי היטל ההשבחה יחול ע"י המוכר עד למועד מסירת החזקה (לרבות בגין תוכנית מופקדת) ועל הקונה יחול היטל ההשבחה החל ממועד מסירת החזקה. השני, על הרוכש לבדוק באגף התכנון והבינוי כי אין חריגות בנייה בנכס אשר יש להרסן או לשלם בגינן קנס וזאת תוך בחינת תוכנית הנכס המצויה אצל הרשות המקומית. חשוב לדעת, כי לא תמיד המוכר יצהיר בפני הרוכש אודות חריגות בנייה ואף ברשומת המקומית לא תמיד יודעים על חריגות בנייה.

קיומן של חריגות בניה ו/או תוספות בלתי חוקיות חושף את הרוכשים בפני תביעות אזרחיות של הדיירים השכנים בגין פגיעה בזכויותיהם באם אלה נעשו בלא אישורים מתאימים. פגיעה בקניין השכנים וירידת ערך הבניין בשל חריגות הבניה כמו חוסר אחידות בחזית הבניין מהווים חלק נכבד מהתביעות. לא זו ואף זו, רוכש הדירה עתיד להיתבע גם ע"י הרשות המקומית אשר מבקשת לאכוף את החוק ואף לקבל תשלומים בגין הגשת בקשה להיתר בניה.

החוק בישראל מאפשר לתבוע את רוכש הדירה וקיימת אחריות פלילית על מפרי החוק. מצב זה מעמיד את מחזיק הנכס בפני דרישה לתשלום קנסות ונקיטת צעדים מנהליים כגון צווי הריסה, צווי פירוק לרבות עונשי מאסר בפועל.

 1. משכנתא ע"ש המוכר– רוב הנכסים נרכשים באמצעות משכנתא ועל כן עת מבקש רוכש לרכוש נכס אשר רשומה בגינו משכנתא, יש לשים לב כי כבר בתשלום השני יסלק המוכר את המשכנתא וכן לדרוש מהבנק בעל המשכנתא 'מכתב כוונות' במסגרתו מצהיר הבנק כי באמצעות התשלום השני לתמורה תסולק המשכנתא מן הנכס. יודגש, חוסר תשומת לב בעניין זה עשוי להביא לעיכוב בהעברת הזכויות בהמשך.
 2. משכנתא ע"ש הרוכש– לרוב יבקש הרוכש לממן את עסקת הרכישה באמצעות כספי משכנתא, יש לוודא כי בהסכם מופיע סעיף המטיל על המוכר חובה לשיתוף פעולה לשם קבלת המשכנתא תוך תקופת זמן אשר תקבע מראש וזאת על מנת למנוע מצב בו אי חתימת המוכר על מסמכי המשכנתא מעקבת את קבלת המשכנתא ובכך מעקבת את מסירת התשלום למוכר.
 3. מיסוי מקרקעין– רוכש נדרש לשלם מס רכישה בגין עסקת הרכישה בלבד, עם זאת עליו לשים לב כי בחוזה אכן מצוין כי מס השבח חל המוכר וכן על הרוכש להיות מודע למדרגות מס הרכישה החלות עליו. חשוב לדעת, כי חוק מיסוי מקרקעין עבר לאחרונה תיקון משמעותי וכעת על רוכש בעל דירה נוספת, שאינה דירה יחידה, חלות מדרגות מס גבוהות במיוחד, זאת בעוד שרוכש בעל דירה יחידה (כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין) חלות מדרגות מס נמוכות מאילו אשר היו נהוגות עד היום. על כן, על הרוכש להיות ערוך מוכן לגובה מס הרכישה החל עליו והחשיבו כחלק מעלות העסקה כולה.
 4. בחינה פיזית של הנכס– מומלץ לגשת לנכס מספר פעמים הן בשעות היום והן בשעות הערב לשם בחינת מצבו הפיזי, במידת האפשר אף מומלץ להתלוות באיש מקצוע אשר ידע לבחון פגמים נסתרים אשר יתכן ואף אינם ידועים למוכר או שהיה מבקש להסתירם, כגון רטיבות, חשמל וכו'.
 5. נושאים נוספים– ישנם נושאים רבים אשר חשוב לתת את הדעת בעניינם, כגון, גובה תשלום ועד הבית, הצמדות הקיימות לדירה- יש לשים לב כי במסגרת מכירת הנכס נמכר הנכס לרבות צמודותיו (חניה, מחסן ועוד) ועוד.
 6. נכס במסגרת פרויקט תמ"א 38 או פינוי בינוי– יש לשים לב האם הבניין בו ממקום הנכס מצוי במסגרת הליך של תמ"א 38 או פינוי בינוי, שכן אז יש לבקש לראות את הסכם תמ"א 38 או פינוי בינוי, לבחון את החובות החלות על הרוכש שבא בנעליי המוכר אשר חתם על ההסכם וכן לרוב ידרש הרוכש בעצמו לחתום על אותו הסכם. חשוב לציין, כי מדובר בעניין עקרוני ומהותי ויש לוודא קיומו עוד בטרם חתימת הסכם המכר שכן לעיתים הוא עשוי לשנות את תנאי העסקה.

 

הכותב הינו ברק ברנר מנכ"ל קבוצת אקספרט נדל"ן לרשותכם באופן אישי לייעוץ לפני מכירה ולהערכות שווי וסיוע . 0546622202

 


יש לכם סיפור מעניין שתרצו שיתפרסם? שתפו אותנו במייל newshaifa.net1@gmail.comעוד בנדל"ן

 • "אלמוגים"- מלון 5 כוכבים לגיל השלישי!

  דיור מוגן "אלמוגים" בקרית-ים פותח את שעריו בימים אלו ומציע לבני הגיל השלישי מגורים בדירות יוקרתיות עם נוף מרהיב לים, שירותי בריאות, תרבות ובילוי והכול בתנאים של מלון חמישה כוכבים…
 • קריית מוצקין שיאנית מכירת הדירות בישראל ב-2017

  פרויקטי מחיר למשתכן והביקוש הגבוה לדירות מציב את קריית מוצקין במקום הראשון בטבלת המכירות, מעל לתל אביב ירושלים ורמת גן
 • "וילה על הים"

  חברת סלע בינוי מציעה למכירה מגרשים לבנייה עצמית "בנה ביתך" באכזיב
 • כנס ראשון לזוכי פרוייקט למשתכן

  חברת סלע בינוי תערוך בשבוע הבא כנס ראשון לזוכי פרוייקט מחיר למשתכן בקרית ביאליק
 • הצלחה סוערת על הים

  הצלחה חסרת תקדים כל הדירות בשני הבניינים הראשונים שניבנו בפרויקט נמכרו ומרביתן של הדירות בבניין השלישי נמכרו אף הן, בפרויקט היוקרה "מנרב על הים" בעכו
 • איך להעלות את ערך הדירה?

  לא תמיד נדרשת השקעה גדולה, אבל התוצאה מאד מתגמלת: נפרט חלק מהשיטות להעלות את האטרקטיביות וגם את ערך הדירה שלכם באחוזים נאים טור נוסף של ברק ברנר מנכ"ל אקספרט נדל"ן .שווה קריאה .
 • כללים מנחים למוכר והרוכש בעסקת יד שנייה למגורים

  זה בגניוס הישראלי: רובנו מעדיפים לרכוש דירה ולא לשכור. נעדיף לשלם מעט יותר בשביל שקט נפשי עבור דירה שתהיה בבעלותינו. יחד עם זאת, רכישת דירה הפכה למסלול השקעה ורבים רוכשים דירות שיניבו להם הכנסה קבועה או עתידית. טור עצות מיוחד של ברק ברנר מנכ"ל קבוצת אקספרט נדל"ן
 • שרביב גבעת אלונים הצלחה כפולה

  חברת שרביב מוציאה לשיווק שני מגדלים נוספים בפרויקט גבעת אלונים בקריית אתא
 • כמתווך דירות לא קורה לי הרבה

  פוסט מעניין שהעלה איש הנדל"ן ברק ברנר בה בעת שפירסם דירה למכירה בדף הפייסבוק של משרדו אקספרט נדלן עורר סקרנות
 • דילמת המחיר

  זה לא קל לקבוע את מחיר הדירה לקבוע מחיר לבית שלנו, שאותו אנו רוצים למכור עכשיו, הוא אחד הקשים שיש. נכון, קשה גם להחליט למכור, להכין את הדירה למכירה, לסדר, לנקות, לענות לטלפונים, חלקם מעצבנים, לקבוע עם קונים, חלקם לא מגיעים, להראות את הדירה ולחייך כל פעם מחדש.. הכל קשה, אבל די ברור מה צריך לעשות. אך בנושא הערכת מחיר דירה יש הרבה אי בהירות. אולי אין תמיד תשובה נכונה אחת, חד משמעית, אבל יש הרבה טעויות ברורות שאפשר וכדאי להימנע מהן.טור עצות מיוחד של ברק ברנר מנכ"ל קבוצת אקספרט נדל"ן
 • טרנד חיפאי מוביל.

  קבוצת נקסטקום נבחרה לספק פתרון בית חכם לכלל 365 הדירות בפרויקט טורקיז בחיפה של יוסי אברהמי הנמצאות בשלב אכלוס.
 • אפריקה ישראל מגורים ושיכון ובינוי נדל"ן מגיעות שוב לצפון

  אפריקה ישראל מגורים ושיכון ובינוי נדל"ן מגיעות לקריית ביאליק: פתיחה חגיגית למשרד המכירות של חלומות וסביונים בשכונת נאות אפק
 • הסיפור שלנו החודש על פי "גוגל אנליטיקס"

  אז מה היה לנו החודש? כל הנתונים של "גוגל אנליטיקס" שמצביעים על כך ש"ניוז חיפה קריות.נט" הוא כלי התקשורת החזק והמשפיע ביותר בכל אזור חיפה, הקריות והסביבה
 • מכירות חמות על הים

  עשרות משפחות ביקרו ביום המכירות המיוחד של "מנרב על הים" מול רצועת חוף בין הקריות לנהריה רבים הגיעו בשישי האחרון ל- SEA U SOON אירוע המכירות הגדול של "מנרב על הים" – שכונה פרטית על הים מול ריביירה קסומה ורצועת חוף נדירה ביופייה בין הקריות לנהריה, כ-200 מטר בלבד מקו המים
 • גבעת אלונים - סביבה כפרית ונוחות עירונית

  לשכונת גבעת אלונים ההולכת ונבנית בקריית אתא, ישנה רשימה ארוכה של יתרונות, הנובעים ממיקומה, מצביונה ומהעקרונות הסביבתיים והאדריכליים שהנחו את המתכננים שלה
 • במקום מפעל המלט פארק מטרופוליני וכ- 5,000 יחידות דיור

  הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה חיפה שבמינהל התכנון, החליטה להפקיד תוכנית הכוללת כ- 5,000 יחידות דיור על שטחי מפעל המלט נשר ושטחים נוספים הסמוכים אליו.
 • שרביב עובדים בשטח

  חברת שרביב קיבלה היתר בניה לפרויקט בקריית מוצקין החברה, שתבצע בעצמה את הפרויקט, החלה בימים אלו את העבודות בשטח
 • אם לא נהיה תלויים אחד בשני, נהיה תלויים אחד ליד השני״

  יו״ר מטה הדיור בכנס של ארגון קבלני מחוז חיפה: אחרי שנים שהזניחו את הענף, ייצרנו בשנה האחרונה 111 אלף יח״ד מאושרות בתב״עות
 • מרכז הכרמל: פתיחת מרכזי מכירות

  חברת הנדל"ן גרינברג – שניאור מודיעה, כי בימים אלו נפתח לקהל הרחב מרכז מכירות מרשים של החברה לכל פרויקטי המגורים אותם היא מקימה במרכז הכרמל.
 • חברת שרביב במבצע לקראת פסח

  החברה יוצאת במבצע שבמסגרתו יוכלו הרוכשים לשלם 99,000 שקל במעמד החוזה ואת היתרה באיכלוס
 • חורב שלא הכרתם

  בימים אלו נפתחה מחדש קומת הכניסה של מרכז חורב והיא מביאה איתה בשורה מרגשת לכל אוהבי השופינג.
 • כ-85% מעריכים שמחירי הדירות במחוז יעלו בעד 5%

  אנשי הנדל"ן באזור חיפה מאמינים כי עד סוף השנה המחירים ימשיכו לעלות. כך עולה מסקר אינטרנטי שארגון קבלני חיפה ערך בקרב חבריו לקראת הכנס של חברי הארגון שייערך בסוף החודש. מהסקר עולה כי 84.6% מעריכים שמחירי הדירות בחיפה וסביבותיה יעלו בעד 5% עד סוף השנה ו-7.7% העריכו שהמחירים ירדו בעד 5%.
 • פרוייקט "פינוי בינוי" ברח' זלמן שניאור בחיפה

  חברת שתית, היוזמת בין היתר מספר פרויקטים של פינוי בינוי, ברמות רמז, עברה ועדה מקומית לפרויקט פינוי בינוי שלה ברח' זלמן שניאור 19-21 ו- 21- 25. מדובר בשני בניינים בני 14 דיירים כל אחד, במקומם ייבנו שני בניינים בני 8 קומות, 48 יחידות דיור בכל אחד. היתר בניה צפוי להתקבל בעוד כ 4 חודשים.
 • "מדורגי הגן הלאומי" בטירת הכרמל

  חברת הנדל"ן בונה הצפון מציעה לקראת סיום השיווק בפרויקט "מדורגי הגן הלאומי" פנטהאוז ענק במחיר של כ – 2,550 מיליון שקל .
 • רק ב"מנרב על הים" בעכו מקבלים את החדר החמישי במתנה!

  "מנרב על הים" כוללת דירות מעוצבות, מרפסות צופות לים ולהרי הגליל, סטנדרט בנייה גבוה ופיתוח סביבתי מושלם.
 • פרוייקט "שתית פירסט" בקרית מוצקין

  לאחר שמכרה חצי מפרויקט "שתית פירסט" בשכונת משכנות האומנים בקרית מוצקין, משיקה חברת שתית דירה לדוגמא בפרויקט בנוסף, מוציאה החברה כעת לשיווק דירות 4 חדרים XL
 • פרויקט לב אלונים של פרץ בוני הנגב ביקנעם

  חברת פרץ בוני הנגב קיבלה היתר בנייה לפרויקט לב אלונים המוקם בשכונה החדשה ביקנעם. הפרויקט הממוקם בנקודה הגבוהה ביותר בשכונת שער הגיא כולל 96 יח"ד ב-3 בניינים בני 6-7 קומות. תמהיל הדירות יכלול דירות 3-4-5 חדרים, דופלקסים הכוללים מרפסות של עד 100 מ"ר המשקיפות לנוף ודירות גן.
 • פרויקט היוקרה "פיבקו מול הים"

  להתעורר כל בוקר בפנטהאוז מול הים…פרויקט "פיבקו מול הים" בעיצוב האדריכל אילן פיבקו, המוקם ע"י חברת לאטי יזמות בע"מ, שבבעלות היזם ואיש העסקים יוסי לאטי, וחברת האופנה הארצית המובילה "רנואר" נהנה מהמיקום הטוב ביותר במערב חיפה ומציע חווית מגורים מיוחדת במינה, מבחר פנטהאוזים עם נוף לים במחיר החל מ-1,699,000 ₪ ועכשיו במבצע, שלמו 300,000 במעמד החתימה והיתרה בקבלת המפתח!
 • אכלוס ראשון לפרויקט מחיר למשתכן, ביקנעם של חברת שתית!

  חברת "שתית" מודיעה היום כי בשעה טובה החל אכלוס פרויקט "שתית בגיא", של החברה, בשכונת שער הגיא ביקנעם. לאחר שכניסתם של הדיירים עוכבה בעקבות מחלוקת בין משרד השיכון וראש העיר יקנעם, סימון אלפסי, יושבה המחלוקת והחלה אכלוסן של הדירות.
 • פרויקט "האומנים" בקריית מוצקין

  חברת אפי קפיטל החלה לשווק את פרויקט "האומנים" במתחם כורדני בקריית מוצקין זהו הפרויקט הגדול ביותר המוקם בשכונה במסגרת תכנית מחיר למשתכן, ויכלול 339 דירות
 • פרוייקט שכונת "רמת הנשיא"

  החברות גב-ים, מקבוצת נכסים ובניין IDB, ורסקו, מקבוצת ישרס, המקימות את פרוייקט שכונת "רמת הנשיא", הודיעו כי מכרו השבוע את אחד הפנטהאוזים היקרים בפרויקט במחיר של 2,950,000 ₪.
 • התקבל היתר בניה לפרויקט "סימפוני" בשכונת האומנים

  חברות הנדל"ן עמרם אברהם מדווחת: התקבל היתר בניה לפרויקט "סימפוני" בשכונת האומנים, במסגרת מחיר למשתכן במתחם כורדני בקריית מוצקין.
 • "מדורגי הגן הלאומי" בטירת הכרמל

  חברת הנדל"ן בונה הצפון מדווחת כי, בפרויקט "מדורגי הגן הלאומי" בטירת הכרמל, דירות 3 חדרים שהיו בפרויקט במחיר מכירה של כ – 690 אלף שקל, נמכרו כולן בזמן קצר יחסית בעיקר ע"י הורים שרכשו את הדירות עבור הילדים .
 • פרויקט התחדשות עירונית של חברת שתית

  נמכרה דירת 5 חדרים בפרויקט התחדשות עירונית ברח' פלמ"ח 16 בחיפה של חברת שתית במחיר 2,200,000 ש"ח
 • נפתח לשיווק פרויקט המגורים ברחוב חביבה רייך 36-40

  הפרויקט כולל 71 יחידות דיור של דירות בנות 3-5 חדרים, דירות גן, פנטהאוזים ודופלקסים פריסייל מיוחד: 3 חדרים החל מ- 1.1 מיליון שקל , 4 חדרים החל מ- 1.375 מיליון שקל מדובר בפרויקט ה- 8 שמקימה חברת גרינברג שניאור ברחוב חביבה רייך
 • 3 דירות אחרונות בבניין הראשון במתחם המגורים היוקרתי "מנרב על הים" בעכו

  סמנכ"ל השיווק בחברת מנרב, אבי ביתן, "הדירות נמכרות בתנאי מימון מיוחדים, אשר נתפרים לכל לקוח ולקוח עפ"י צרכיו האישיים! בנוסף, בזכות מיקומו של הפרויקט, ניתן יהיה ליהנות מהטבת מס. (החזר מס הכנסה) בשיעור של 11%!"
 • "מנרב על הים" בעכו

  "מנרב על הים" כולל דירות מעוצבות, מרפסות צופות לים ולהרי הגליל, סטנדרט בנייה גבוה ופיתוח סביבתי מושלם.
 • "מדורגי הגן הלאומי" בטירת הכרמל,

  חברת הנדל"ן בונה הצפון מדווחת כי, בפרויקט "מדורגי הגן הלאומי" בטירת הכרמל, הסתיים שיווקם של 5 מהבניינים בפרויקט . . . .
 • פרויקט התחדשות עירונית בחברת שתית

  חברת שתית שהחלה בשיווק הפרויקט שלה ברח' מוריה 16 לפני כחצי שנה, מדווחת היום כי היא מכרה דירת 3 חדרים, 70 מ"ר במחיר שיא של 2,000,000 ש"ח. מדובר על פרויקט התחדשות עירונית של בניין בן 3 קומות, שנבנה בשנות ה-50, הכולל 6 דיירים אשר נהרס כליל ובמקומו יקום בניין חדש בן 6 קומות אשר יכלול 15 דירות חדשות.
 • התחדשות עירונית

  חברת עמרם את נידם התחדשות עירונית re:new: בימים אלה נמצאת החברה בהתנהלות מול הרשויות לביצוע פרויקט ענק של בינוי – פינוי בעיר טירת הכרמל. אלון עמרם מבעלי החברה: "על פי התכנון, יפונו כ – 50 בנייני רכבת ישנים ובמקומם ייבנו כ – 6,000 דירות חדשות".
 • אחרונים חביבים בהחלט

  חברת שרביב הוציאה השבוע לשיווק בניין בוטיק בפרויקט גבעת אלונים בקריית אתא. מדובר באחד הבניינים האחרונים מסוגם שישווקו במסגרת הפרויקט, אשר כוללים 11 דירות ב-6 קומות – 2 דירות בלבד בכל קומה ופנטהאוז בקומה האחרונה.
 • פרויקט היוקרה "כרמי סלקטד" בכרמיאל

  חברת "שגראוי ייזום ובנייה (SBC)" בע"מ, יוצאת במבצע מיוחד בפרויקט הייחודי, "כרמי סלקטד", בשכונת רמת נבון (הר כרמי) בכרמיאל ובמסגרתו לרוכשים דירות גן 5 חדרים, כ- 119 מ"ר+ גינה כ- 70-120 מ"ר תינתן ההטבה המיוחדת – משלמים רק 220,000 ₪ והיתרה באכלוס ללא ריבית והצמדה. מחירי הדירות בפרויקט, החל מ- 1,260,000
 • פרסום שמות הזוכים במחיר למשתכן

  חברת שתית, שזכתה במכרז מחיר למשתכן בעתלית, תפרסם בחודש הקרוב את שמות הזוכים במכרז. המכרז כולל שני מתחמים שונים הממוקמים במרכז העיר עליהם ניתן לבנות 53 יחידות דיור סך הכל. תחילת הפרויקט צפויה לחודש מרץ 2017.
 • ההצלחה "במנרב על הים" נמשכת

  כ-120 דירות נמכרו בקומפלקס מגורים בשכונת מגורי היוקרה החדשה "מנרב על הים" בעכו מנרב על הים בעכו – קו ראשון למים. קומפלקס המגורים הענק והיוקרתי "מנרב על הים" בעכו יכלול 402 יח"ד, כאשר כל אחד מששת הבניינים יכלול 67 יח"ד ב- 14 קומות.
 • הלוואת קבלן בסך 1,000,000 ₪

  חברת "לאטי יזמות ובנייה" שבבעלות חברת האופנה הארצית המובילה "רנואר" וכן היזם ואיש העסקים יוסי לאטי, יוצאת במבצע מיוחד לרגל סוף השנה ושיימשך במהלך חודש ינואר ובמסגרתו,
 • חתזית נדלן לשנת 2017

  עדי גייר סמנכ"ל השיווק של חברת הנדל"ן עמרם אברהם, צופה כי שנת 2017 בסימן התמודדות היזמים/קבלנים עם המגמה ההולכת וגוברת של סגירת חברות הביצוע בענף הנדל"ן וחוסר כ"א בשטח לבנייה. "המגמה בשנת 2017 אינה צפויה להיות שונה בהרבה מהשנים האחרונות. מה שהיה, הוא שיהיה ." – אומר גייר .
 • מתחם נוסף של צמודי קרקע בפרויקט גבעת אלונים

  "השכונה תוכננה מתוך תפיסה מודרנית של התחשבות בסביבה הירוקה המקיפה אותה. צפיפות הבניה בשכונה נמוכה וחלק ניכר ממנה הם צמודי קרקע ובתים בבניה נמוכה. צמודי הקרקע בפרויקט זוכים לביקוש רב שכן המוצר הזה כמעט ולא קיים בשוק,
 • פרויקט מבוקש. פרויקט היוקרה "מנרב בשמורה"

  חברת מנרב המקימה את מגדלי היוקרה של חיפה "מנרב בשמורה", ברח' יהושע גלוברמן בשכונת סביוני דניה, מדווחת על מכירתן של כל 78 יח"ד בהיקף כספי כולל הנאמד בכ- 195מיליון ₪,
 • דירות מיני פנטהאוז ברמת הנשיא

  החברות גב-ים, מקבוצת נכסים ובניין IDB, ורסקו, מקבוצת ישרס, מציעות כעת מיני פנטהאוזים בשכונת "רמת הנשיא" במחיר של כ- 2,180,000 מליון ש"ח
 • חברת שרביב מגיעה לקריית מוצקין,עם מגדלי URBAN TOWER

  חברת שרביב משיקה את פרויקט URBAN TOWER בשכונת משכנות האומנים בקריית מוצקין, במסגרתו יקום מגדל בן 21 קומות עם 98 דירות. הפרוייקט בקרית מוצקין הינו המשך מתבקש להקמת פרויקט הענק גבעת האלונים בקריית אתא ולפרויקטים נוספים במרכז הארץ
 • שני פרויקטים חדשים בקריות במסגרת תמ"א 38

  קבוצת כפיר נדל"ן, שבבעלות היזם אבי אוחיון, הודיעה השבוע על כך שהיא מקדמת הקמת שני פרויקטים חדשים למגורים במסגרת תמ"א 38, במיקומים הטובים ביותר בקריות – שדרות משה גושן 87 בקריית מוצקין וברחוב דפנה 66 בקריית ביאליק.
 • משרד השיכון פתח את מכרזי מחיר למשתכן

  מחיר למשתכן ברכסים. "ההרשמה לפרויקט ברכסים נעשית באופן מקוון באמצעות אתר משרד השיכון, כאשר לאחר סיום הרישום תתקיים עריכת הגרלה ממוחשבת במשרד הבינוי והשיכון,
 • העובד המצטיין

  מיכאל טוליננסקי, מחברת שתית, נבחר להיות העובד המצטיין בענף הבניין והעץ לשנת 2016. מיכאל נבחר מבין 3000 מועמדים לתואר.
 • פרשקובסקי הגיע לחיפה!

  חברת פרשקובסקי מחברות הייזום והביצוע הגדולות בישראל והמובילות בישראל, אשר בונה למעלה ממאה שנה שכונות מגורים גדולות ומגדלי יוקרה ברחבי המדינה, גאה להגיע לראשונה לחיפה, מתוך מטרה להפוך לשותפה בפיתוחה ושגשוגה של השכונה והקהילה. שכונת נווה שאנן מתעוררת לחיים חדשים – בקרוב!
 • הפתרון האמיתי למצוקת הדיור

  נושא מצוקת הדיור עומד כבר שנים רבות בראש סדר היום הציבורי, המצוקה קיבלה ביטוי תקשורתי עצום מאז "מחאת האוהלים והדיור "ששטפה את ישראל בעשרות מוקדים בכל רחבי הארץ. אזרחים רבים אינם יכולים לרכוש דירה במחיר סביר ואחרים אינם יכולים לשדרג את הדיור ולשפרו.כל זה ועוד בטור השבועי של יוסי כהן מנכ"ל נקסט אורבן התחדשות עירונית
 • אסון השרפה הוא מבחן למוכנות של המדינה

  לדברי יו"ר ארגון קבלני מחוז חיפה, חיים פייגלין "אסון השרפה הוא מבחן למוכנות של המדינה בהתמודדות עם אסונות. הנזקים בגל השרפות הנוכחי יתוקנו על ידי חברות ישראליות קטנות ובינוניות ולא על ידי חברות ענק מחו"ל. לכן, צריך לחזק את ענף הקבלנות. החברות המקומיות יודעות להתמודד ביעילות באירועים מסוג זה על מנת להקטין את הסבל מהתושבים שנפגעו".
 • טקס הנחת אבן פינה חגיגי לפרויקט הגדול של הקריות "פארק הרקפות"

  במעמד ראש עיריית קרית ביאליק אלי דוקורסקי, סגן ומ"מ ראש העיר יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בקריות יוסי אזריאל, הרב שמעון טנג'י, וכן היזם ואיש העסקים יוסי לאטי יתקיים ביום שישי הבא, ה-25 בנובמבר בשעה 11:00 בבוקר, טקס הנחת אבן הפינה לפרויקט הגדול של הקריות "פארק הרקפות" בגבעת הרקפות בקרית ביאליק המוקם ע"י חברת "לאטי יזמות ובנייה"
 • פרויקט הגדול של הקריות "פארק הרקפות"

  טקס הנחת אבן הפינה לפרויקט הגדול של הקריות "פארק הרקפות" בגבעת הרקפות בקרית ביאליק המוקם ע"י חברת "לאטי יזמות ובנייה" שבבעלות חברת האופנה הארצית המובילה "רנואר" וכן היזם ואיש העסקים יוסי לאטי. בתכנית, דבר ראש העיר, מוסיקה טובה, כיבוד וטקס הנחת אבן הפינה.
 • חסמים, חסמים רבותי

  הכותרות היומיומיות בתקשורת בכלל ובמדורי הכלכלה בפרט על תהליכי התחדשות עירונית מייצרות אווירה ותחושה כי לא מעט פרויקטים של פינוי בינוי יוצאים אל הפועל האם זה נכון? יוסי כהן מנכ"ל נקסט אורבן, התחדשות עירונית מבהיר לנו את התמונה.
 • פרויקט הבוטיק היוקרתי שהם

  חברת הנדל"ן גרינברג – שניאור מודיעה, כי היא פתחה לשיווק את יחידות הדיור בפרויקט הבוטיק היוקרתי שהם 5-7 הממוקם במרכז הכרמל.
 • פרויקט היוקרה "כרמי סלקטד" בכרמיאל של שגראוי

  סמנכ"ל השיווק של חברת שגראוי ייזום ובנייה (SBC) בע"מ נור שגראוי, מדווח כי נמכרו בפרויקט המגורים היוקרתי "כרמי סלקטד" בכרמיאל כל דירות ה- 3.5 חדרים, גודלן כ- 87 מ"ר בתוספת מרפסת של כ- 49 מ"ר. מחיר הדירות החל מ- 1,260,000 ₪
 • פרויקט "תפארת תורה ועבודה" בקרית שמואל

  פרויקט המגורים "תפארת תורה ועבודה" קבוצת כפיר נדל"ן, ממוקם במיקום הטוב ביותר בלב השכונה האיכותית, באזור הווילות של קרית שמואל הוותיקה. הפרויקט יעניק לרוכשים מגורים בקרבת גני ילדים, בתי ספר ובתי כנסת הממוקמים בסמוך ומאפשרים נגישות אופטימלית לצירי תחבורה ראשיים.
 • המדריך לבעלי דירות בתהליכי פינוי בינוי

  תהליך פינוי בינוי מחד הינו ארוך ומורכב ומאידך כשמתנהלים בו נכון מבינים שהוא שקוף ומובנה, על מנת להפוך אותו לפשוט יותר עבור בעלי הדירות חשוב שילוו אותם עקרונות מנחים אשר יעזרו להם בעיקר בתחילת התהליך יוסי כהן מנכ"ל נקסט אורבן בטור עצות והדרכה
 • בראנץ' שישי בבוקר ב"מנרב בשמורה"

  מול הנוף היפה של חיפה במקום הטוב ביותר שיש לסביוני דניה להציע, מחכה הזדמנות נדירה לדירה מול שמורת טבע ירוקה וים מכל כיוון. במגדלי היוקרה של חיפה, "מנרב בשמורה",
 • פרוייקט גבעת אלונים בקרית אתא

  לראשונה מזה עשור, נבנים מגדלים בני למעלה מ-16 קומות בקרית אתא. מניתוח נתוני הלמ"ס שערך ארגון קבלני חיפה והמפרץ עולה כי במחצית הראשונה של שנת 2016 החלה בקריית אתא בנייה של 62 דירות במגדלים בני 16-20 קומות, כולן בפרויקט גבעת אלונים של חברת שרביב. רוב הבניה בעיר במחצית זו היא של בניינים בני 5-10 קומות.
 • חברת שתית החלה בפרויקט התחדשות עירונית

  פרויקט חדש נוסף לחברת שתית. החברה תחל בפרויקט תמ"א 38, חיזוק מבנה והוספת דירות חדשות, ברח' פלמ"ח 16, בחיפה. מדובר על מבנה בן 3 קומות, 6 דירות קיימות, אליהן יתווספו 6 דירות נוספות למכירה בפרויקט, סה"כ 12 יחידות דיור). כל השכנים חתמו על הפרויקט.
 • פרויקט הבוטיק של כפיר נדל"ן

  קבוצת כפיר נדל"ן, מקימה בלב קרית מוצקין ברח' הרב קוק 18 בעיר בניין בוטיק יוקרתי, עם עם תמהיל דירות מרווחות וגדולות במיוחד:
 • "הצעירים לא מחכים למחיר למשתכן"

  חברת "שתית", בבעלותו של היזם שלום שיטרית, הודיעה היום כי היא מכרה את הדירה ה- 25, במהלך סופהשבוע האחרון בפרויקט של החברה "שתית פירסט",במשכנות האמנים בקרית מוצקין
 • כיצד נכון לנהוג בתהליכי פינוי בינוי?

  יוסי כהן מנכל נקסט אורבן התחדשות עירונית בטור השבועי בשנים האחרונות מחירי הדירות עלו בקצב מסחרר, הבנייה היא אותה בנייה אז איך יכול להיות שחברות הביצוע קורסות? הייתכן שהן לא מרוויחות מעליית מחירי הדירות?
 • לאונג' מפנק במגדלי יוקרה

  לאונג' מפנק, יוקם בכל אחד מצמד מגדלי היוקרה ב"מנרב בשמורה" בסביוני דניה, מנרב בשמורה, פרויקט הדגל של חיפה, המוקם ע"י חברת מנרב בלב שמורת טבע למרגלות הכרמל ובסטנדרט יוקרתי מפנק
 • בונה ויוצרת בתים לאנשים

  "בית –" לכאורה מילה קטנה, אך היא עצומה ומשמעותית, טומנת בחובה את מכלול חיינו; זיכרונות, חוויות, ריחות, רגשות, ערכים. מעצבת העל יסמין רביד ,בטור מלא תובנות על בית ועיצוב הבית .
 • פסטיבל מכירות חוהמ"ס של חברת לאטי

  במהלך חול המועד סוכות, בין התאריכים 18-23 באוקטובר, פסטיבל מכירות ייחודי בפרויקטים "פארק הרקפות" בגבעת הרקפות בקרית ביאליק, "ARTISTS" במשכנות האומנים בקרית מוצקין ו"פיבקו מול הים" במבואות המערביים של חיפה
 • ההבחנה בין יזם לחברה מבצעת

  אחת הדילמות העיקריות בקרב בעלי דירות המעוניינים בתהליך פינוי בינוי , הנה ההתלבטות וההבחנה בין יזם לחברה מבצעת לביצוע הפרויקט יוסי כהן מנכל נקסט אורבן התחדשות עירונית עושה לנו סדר
 • אלופים במכירות בקליק אחד

  "כיום, בעידן הדיגיטלי- אינטרנטי ניתן להקים עסק "בלי עסק" פיזי ובלי עלויות קבועות", אמר השבוע מנכ"ל מ.ט.י גליל מערבי קריות, הנרי ביטון לקראת קורס יזמות בסחר אינטרנטי- eBay שיפתח ביום ג', ה- 15 בנובמבר בסניף מ.ט.י קריות לב המפרץ בקניון "סינמול"
 • חברת שתית חוגגת 25 שנה

  לרגל המאורע ימכרו כל הדירות ב- 25 אתרים ברחבי הארץ בהנחה של 25,000 ₪, גם פרויקט "שתית פירסט" במשכנות האמנים בין האתרים