X

מילות קוד בדו"ח מבקר עיריית חיפה

"השוד הגדול, חנות דגים וחנות מכולת": דוח מבקר העירייה מצביע על אי סדרים חמורים בהעסקת משרד רואי החשבון יהודה ברלב על ידי העירייה. 14 מחברי המועצה הצביעו בעד אישור מסקנות ועדת הביקורת ושניים התנגדו


ברוב קולות אישרה מועצת העיר חיפה את סיכומיה והמלצותיה של ועדת הביקורת, בנוגע לדוח מבקר העירייה, שבדק את העסקתו של משרד רו"ח יהודה ברלב.

הדוח מצביע על שורת כשלים באופן העסקתו, תחומי עיסוקיו, השכר ששולם לו ואת החקירה שביצע נגד חברת המועצה סופי נקש.

מבקר העירייה, עופר טל, ציין בדוח שהוצג אמש במועצת העיר, כי בהסכם ההתקשרות הראשון עם ברלב, ראש העירייה הייתה הנציגה של העירייה לצורך ההסכם ואילו בהסכם השני עם ברלב היה זה הגזבר לשעבר, רוני בן חיים, שייצג את העירייה."הביקורת העלתה, שאף שגזבר העירייה משמש נציג העירייה לצורך ביצוע המכרז, הוא לא היה מיודע באילו נושאים עסק רואה החשבון, מיהו הגורם שהזמין כל אחת מהעבודות ומה היקף העבודה שאושר לו".

בן חיים מסר למבקר העירייה, שרואה החשבון מבצע בדיקות בנושאים שלא הובאו לידיעתו או לאישורו כנציג העירייה לעניין הסכם ההתקשרות. בחלק מהמקרים הוא חתם על החשבונות לתשלום, מתוקף העובדה שהעבודות הוזמנו על ידי הממונים עליו, מבלי שהיה לו ידע כלשהו על הנושאים עליהם דיווח רואה החשבון.

צילום מסך מתוך ישיבת מועצת העיר בחיפה. מתוך אתר עיריית חיפה

דוח מבקר העירייה מציין במפורש על פעולותיו של ברלב:

"מדובר במנעד רחב ומגוון של תחומים, החולש על נושאי ליבה של מרבית מינהלי העירייה וחלק מהעבודות נמצאות באחריותם המקצועית של עובדי עירייה. נוצר מצב, בו היקף הנושאים בהם רואה החשבון היה מעורב הלך וגדל באופן לא מידתי, תוך התערות רבה בהתנהלות השגרתית של העירייה, ללא כל פיקוח ומעקב מצד העירייה".

מבקר העירייה מציין כי אין תיעוד לבדיקות שהוא התבקש לבצע ולא ניתן לדעת מיהו הגורם שהזמין את העבודה. לא היה תיאום בין ראש העירייה, גזבר העירייה והייעוץ המשפטי ודרך פעולה זו מנוגדת לסדרי מינהל תקין.

מתוך דוח מבקר העירייה

מבקר העירייה כתב בדוח:

"בחלק מהדיווחים, תחת תיאור העבודה נרשמו מילות קוד, שאינן מאפשרות לדעת מהי מהות העבודה".

בין מילות הקוד שגילה מבקר העירייה: "השוד הגדול, חנות מידע, חנות דגים, חנות מכולת, תביעת דיבה, ניצול מרות, תוכנית עבודה, עץ בעלויות, מידע עסקי והוקי קרח".

עוד נכתב בדוח המבקר כי במאי 2020 פנתה ראש העירייה קליש-רותם למבקר המדינה, בבקשה לפתוח בבדיקת חשש לניגודי עניינים לכאורה של חברת המועצה סופי נקש. היא העבירה מסמכים ובהם מכתב אנונימי המצביע על קשר לכאורה בין חברת "אלמוג ציוד טכני" של בעלה של נקש לבינה. ראש העירייה טענה שהעירייה ביצעה רכישות מהחברה בהיקף של  כארבעה מיליון שקלים ללא מכרז.

מתוך דוח מבקר העירייה

הבדיקה של ברלב כנגד נקש נעשתה תחת הכותרת "רכש". היועצת המשפטית של העירייה הודיעה שהדבר נעשה ללא ידיעתה או הסכמתה והיא לא מקבלת את הטענה לניגוד עניניים. "נקבע על ידינו, כי לא נמצאה ולא קיימת זיקה ישירה בין פעולות החברות הקשורות לחברת המועצה ותפקידיה השונים", אמרה היועצת המשפטית.

מבקר העירייה מוסיף ומתייחס גם לעניין עמותת שומרי הסף ומבקר העירייה מציין: "אף גורם עירוני אינו מאשר שהוא הזמין בדיקה על עמותת 'שומרי הסף'. גם רואה החשבון לא העביר לעירייה שום מסמך, חוות דעת, סיכום או תזכיר המעידים על עבודה שביצע בנוגע לעמותה, אולם הוא דיווח על שעות עבודה שנעשו בנושא 'שומרי הסף'. יוצא, שאכן בוצעה חקירה כלשהי בנושא זה, שאיש מהעירייה אינו יודע מה טיבה, מה מהותה ומה הם ממצאיה".

"אין מידע מפורט ומדויק לגבי כלל נושאי הבדיקה של רואה החשבון. בעירייה ובחברה הכלכלית לא נמצאו הזמנות עבודה שהוצאו לרואה החשבון ולא נוהלו רשימות מסודרות ומדויקות של העבודות שבוצעו" כותב מבקר העירייה בדוח "לא הוצאו הזמנות עבודה או מסמך כתוב אחר המתאר את מהות העבודה הנדרשת והיקפה".

בסיכום דבריו אומר מבקר העירייה: "במרבית המקרים אין בידי הגורמים העירוניים תוצרי עבודה כתובים ומפורטים, בניגוד למוסכם עם רואה החשבון. רואה החשבון התחייב להגיש דוחות מפורטים (הליכי עבודה, מסקנות והמלצות לביצוע). לביקורת הועברו שני דוחות ביקורת מפורטים בלבד: רכש (חשש לניגוד עניינים) ורשת מכללות. שאר הנושאים שבדק רואה החשבון הוצגו או הועברו באמצעות מצגות לגורמים עירוניים שונים. לביקורת הועבר מספר מצומצם של מצגות. הגורמים האמונים על התחומים שנבדקו לא היו מודעים לבדיקה שנעשתה, ולא קיבלו לידיהם את המצגות, דבר המקשה על יישום המלצות העבודה שהושקעה. חלק מהמצגות רק הוצגו בפגישות עם גורמים עירוניים, אולם הן אינן נמצאות בידיהם".

בהמלצותיו אומר מבקר העירייה כי יש לדרוש מרואה החשבון להעביר לידי העירייה חומר כתוב ומפורט, המסכם את עבודתו בכל אחד מהנושאים שבדק, כפי שהתחייב בהסכם שנחתם עימו.

"עד אשר יתקבלו התוצרים, יש לעצור את התשלומים שטרם שולמו לרואה החשבון. ככל שלא יתקבלו תוצרים, יש לדרוש מרואה החשבון השבה כספית".

יצויין כי היקף הכספים עומד על כמיליון וחצי שקלים עבור משרד רו"ח ברלב, מהם שולמו עד כה כ- 1.2 מיליון שקלים. בין משרד החשבון ברלב לעירייה מתנהל מאבק משפטי בעקבות תביעה שהגיש משרד רו"ח ברלב לקבלת שאר הסכום.

ראש העירייה, עינת קליש רותם. צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה

בהתייחסותה לדוח מבקר העירייה טוענת ראש העירייה, עינת קליש רותם, שלא הופיעה לדיון בטענה שאינה חשה בטוב, "לגבי הנחיצות ביועצים חיצוניים – בתחומי הביקורת החקירתית אותה ביצע משרד רו"ח, לצערי לא היו בעיריית חיפה עובדי רשות שתפקידם היה למלא מטלות של איתור כספים "אבודים", כפי שגם היום אין. למרבית הצער, משך שנים רבות התחום היה פרוץ" טוענת ראש העירייה ומוסיפה "במקום לשבח את החלטתה של הנהגת העיר לבדוק את הנושא ולטפל בו, לאחר שמשך שנים לא היה גורם בעירייה שטיפל וריכז את הנושא בצורה מסודרת ורישמית, מצער לראות שדו"ח הביקורת פוסח על הצדדים החיוביים בתהליך זה".

"בתחומים של מינהל תקין ונקיון כפיים – ידוע לי על עובדי עירייה לא מעטים החוששים לדבר ולא מעיזים לפתוח תיבות פנדורה, בעיקר כנגד בעלי תפקידים בכירים, מחשש לנקמה. אי אפשר שלא שים לב להתנגדות הבוטה ואף האלימה המתרחשת בימים אלה סביב המאמצים לחשוף בעיות של מינהל תקין, שהחלו על ידי משרד רו"ח. הייתי מצפה מדו"ח הביקורת לשבח תהליך זה", אומרת ראש העירייה.

קליש רותם ציינה בהתייחסותה כי מדובר בנושאים חמורים שצריכים להיבדק על ידי מבקר העירייה. "הנושאים המוצגים בדו"ח אותם בדק משרד רו"ח רובם ככולם חמורים מאד, ומצביעים על התנהלות שאין לעבור עליה לסדר היום, ובמישורים שונים. על ממצאי הביקורת החקירתית בנושא "העמותה" שמעתי לראשונה בישיבת עבודה רחבה, שהייתה קשה מאד ובסופה שאלתי "היכן היו כל שומרי הסף של העירייה משך כל השנים?". התגובות של חלק מגורמי העירייה על הכתוב במסמך זה, והניסיון להמעיט בחשיבות המקרים או בחומרתם – צריכה להיבדק על ידי מבקר העירייה לעומק. אבקש מהמבקר להורות על המשך מעקב אחר כל הנושאים הללו".

ראש העירייה מוסיפה בהתייחסותה: "יחד עם זאת, לאור העובדה שמשרד רו"ח בחן עשרות נושאים שהתנהלו באופן לא תקין בעירייה משך שנים רבות – והיות ואין היום אף גורם שממשיך לעקוב אחר נושאים אלה ולתכלל אותם – אבקש ממשרד מבקר העירייה להיכנס בעצמו לכל אחד ואחד מהנושאים שהוזכרו כאן במהלך שנת העבודה הקרובה, על מנת להפיק את הדו"חות האלה באופן עצמאי, ולוודא מעקב מלא אחר המתרחש בעירייה".

סופי נקש. צילום: דורון גולן

סגנית ראש העיר ויו"ר ועדת הכספים, סופי נקש. צילום: דורון גולן

עם פרסום דוח המבקר מסרה סופי נקש: "דוח המבקר והמלצות הועדה מדברים בעד עצמם. כל מי שנחשף לדוח מזועזע. מדובר באחד הדוחות החמורים שנעשו, עולה מתוכו שחברה שנשכרה לביקורת חקירתית בשני נושאים הפכה למנכל על של העירייה ועל הדרך חקרה חברי מועצה, יריבים פוליטים ומתנגדים לשלטון והכל תחת כסות של שמות קוד שונים כחנות מכולת, השוד הגדול וכדומה".

"יידע הציבור החיפאי שמיליוני שקלים מכספי הארנונה שלו הופנו לחקירות שונות ומשונות ולא להצללות, לשיפוצי מוסדות חינוך, פעילויות תרבות וכו'  הכסף הלך לחקירות וכפי שעולה מהדוח מי שחתמה על החשבוניות היא ראש העיר לאחר שהיועץ טוען שהסביר לה שורה שורה על מה היא חותמת. עצוב שלכך התדרדרה ראש העיר שהיא נזקקת לשירותי חקירה אחר חברי מועצה וזאת כדי להיאחז בכיסא תוך כדי ניסיון לתפור תיקים לחברת אופוזיציה ששאלה שאלות שלא התאימו לראש העיר. מסתבר שמי שטוענת לניקוי אורוות טינפה אותם במו ידיה ביותר משני מיליון שקלים על חשבון משלם המיסים החיפאי".

14 מחברי המועצה הצביעו בעד אישור מסקנות ועדת הביקורת ושניים התנגדו: נחשון צוק וסיגל ציוני.
משאל גולשים ניוז חיפה והקריות

האם קיימת בך היכולת לקבל את הקהילה הלהט"בית?

צפה בתוצאות

Loading ... Loading ...
אנו פועלים רבות על מנת לכבד זכויות יוצרים - לפי ס׳ 27א לחוק זכויות יוצרים - אם זיהיתם יצירה שלכם מוזמנים ליצור קשר למתן קרדיט newshaifa.net1@gmail.com

עוד בלוקאל פוליטי