כללים מנחים למוכר והרוכש בעסקת יד שנייה למגורים

זה בגניוס הישראלי: רובנו מעדיפים לרכוש דירה ולא לשכור. נעדיף לשלם מעט יותר בשביל שקט נפשי עבור דירה שתהיה בבעלותינו. יחד עם זאת, רכישת דירה הפכה למסלול השקעה ורבים רוכשים דירות שיניבו להם הכנסה קבועה או עתידית. טור עצות מיוחד של ברק ברנר מנכ"ל קבוצת אקספרט נדל"ן

ידוע שהליך רכישה ומכירה של דירה אינו הליך פשוט, שכן בזכות תמ"אות שונות, והמחסור בדיור, "דירה" הפכה למושג מאד נרחב ומורכב. ולכן חשוב, כבר בשלב הראשון, לערוך סדרת בדיקות מקיפות.  החל במצבה התכנוני של הדירה והתאמתה להיתרי הבנייה וכלה בנטילת הלוואות בנקאיות (משכנתא), ולכן יש לשים לב לכל פרט ופרט, כדי להימנע מהפסדים כלכליים וממפח נפש.

רוב הישראלים מעדיפים לרכוש דירה ולא לשכור. הם משלמים מעט יותר בשביל שקט נפשי עבור דירה שתהיה בבעלותם ברנר צילום אקספרט

המוכר בעסקת יד שנייה:

 1. מימון עסקת הרכישה– הנושא העיקרי והמהותי עבור מוכר דירה יד שנייה הוא בחינת אמצעי מימון העסקה מצד הרוכש. "רוב הרוכשים יבקשו לקחת משכנתא לשם מימון רכישת הדירה ועל כן יש לוודא עוד בשלב "לחיצת היד" כי הרוכש קיבל אישור עקרוני למשכנתא מאחד הבנקים הגדולים בישראל וכי ברשותו לפחות 30% הון עצמי ממחיר הדירה.

2.הסדר תשלומים– הסמכה על הסדר תשלומים אשר יהא מקובל על שני הצדדים גם הוא נושא אשר יש להסכים בעניינו עוד בשלב "לחיצת היד". העניין חשוב במיוחד כאשר המוכר מבצע עסקת רכישה במקביל לעסקת המכירה, אז על המוכר להתאים את הסדר התשלומים עם הרוכש דירתו להסדר התשלומים בעסקת הרכישה שלו עצמו. "כמו כן, מומלץ למוכר לקבוע הסדר תשלומים כך שבמועד חתימת ההסכם יעביר הרוכש למוכר סך של 15% מסך התמורה מהונו העצמי, באשר ליתר התשלומים יש לתת את הדעת למועד מסירת החזקה בדירה, האם מדובר בעסקה ארוכת מועד או שמדובר בעסקה קצרת מועד ובהתאם לקבוע את הסדר התשלומים.[

 1. משכנתא– כאמור רוב העסקאות ממומנות בין היתר באמצעות משכנתא, כאשר לקבלת משכנתא יידרש מוכר הדירה לחתום על מספר מסמכים מטעם הבנק הממן ובהם כתב התחייבות לטובת הבנק הממן את המשכנתא לרוכש. מומלץ למוכר לקבל לידיו את כתב ההתחייבות האמור מוקדם ככל האפשר, לבחון את ההוראות הקבועות בו ואף להיוועץ בגורם מקצועי- חשוב לדעת, כי למוכר הזכות לבצע שינויים בכתב ההתחייבות, עם זאת עליו לאשר השינויים עם המחלקה המשפטית של הבנק הממן שכן אחרת לא יאושר כתב ההתחייבות.
 2. היטל השבחה– המוכר נדרש לגשת למחלקת היטל השבחה ברשות המקומית ולבדוק אם חל הנכס היטל השבחה אשר יש לשלמו בעת מכירת הנכס. המוכר נדרש לשים לב למספר גורמים, ראשית, היטל ההשבחה חל המוכר, עם זאת רשאים הצדדים להחליט כי היטל ההשבחה יחולק באופן שווה בין

  רכישת דירה הפכה למסלול השקעה ורבים רוכשים דירות שיניבו להם הכנסה קבועה או עתידית.צילום פייסבוק אקספרט נדל"ן

  המוכר לרוכש- הסכמות מעין אילו הינן תוצר של אופי היטל השבחה וגובהו. שנית, למוכר מומלץ לקבוע בהסכם המכר כי היטל ההשבחה יחול על המוכר עד למועד חתימת הסכם המכר והחל ממועד זה יחול על הרוכש. כמו כן, מומלץ לציין בהסכם המכר כי הרוכש יידרש לחתום על כל התחייבות שתידרש ע"י הרשות המקומית במסגרת היטל ההשבחה לשם קבלת אישור הרשות המקומית להעברת הזכויות ע"ש הרוכש.

 3. מיסוי מקרקעין– המוכר נדרש לשלם מס בשח בגין עסקת המכירה, בעניין זה יש לתת תשומת לב לשני נושאים עיקריים, האחד, גובה מס בשבח המוטל על המוכר בגין המכירה- יש לבצע תחשיב מדויק באמצעות גורם מקצועי או באתרי האינטרנט השונים ולדעת מהו סכום מס השבח אותו נדרש המוכר לשלם. השני, המוכר נדרש לבדוק האם הוא זכאי לפטור ממס שבח במסגרת הפטורים השונים הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין, גם בעניין זה מומלץ להיעזר בגורם מקצועי לשם תכנון מס נכון וניצול הפטורים באופן הכדאי ביותר למוכר.

הרוכש בעסקת יד שנייה:

 1. זיכרון דברים– בעסקה של רכישת דירה יד שנייה, בשונה מרכישת דירה יד ראשונה מקבלן, לרוב יידרש הרוכש לחתום על זיכרון דברים לעיתים עוד טרם השלמת שלב המו"מ. "במצב דברים זה, חשוב לדעת, כי כאשר חתמו שני הצדדים על זיכרון דברים העונה לתנאיי קיומו של חוזה בהתאם לחוק החוזים, יחייב זיכרון הדברים את שני הצדדים כחוזה לכל דבר ועניין", מסביר עו"ד כספי. על כן, מומלץ להימנע מלחתום על זיכרון דברים ולנהל משא ומתן נכון אשר יאפשר לבחון את כלל תנאי העסקה הן המשפטיים והן התכנוניים.
 2. זכרון דברים? לא כדאי לכם לכבול את עצמכם בטרם נעשו הבדיקות הדרושות. סכמו ביניכם את מחיר ומועד המסירה בלבד והעבירו את השרביט לעורכי הדין שלכם. אפילו את לוח התשלומים על חשבון התמורה לא כדאי לסגור כי הוא תלוי בגורמים שונים, כגון: גובה השעבודים הרשומים על הדירה, זמינות מקורות המימון של הרכישה וכו.

עם זאת, היה והרוכש חש כי אי חתימת זיכרון הדברים תגרום להפסד העסקה, מומלץ לנקוט משנה זהירות תוך בחינת סעיפי זיכרון הדברים עד כמה שניתן ואף לשקול הוספת סעיף המאפשר ביטול זיכרון הדברים בהתאם לתנאיה המיוחדים של העסקה ללא תשלום.

 1. זכויות המוכר בנכס– ראשית על הרוכש לבדוק כי אכן המוכר הוא בעל הזכויות בנכס, לשם כך על הרוכש לבחון האם הזכות המוכר היא "בעלות" שכן אז תהא רשומה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) או שזכות המוכר הינה זכות "חכירה" ואז יכול שתהא רשומה במנהל מקרקעי ישראל או אצל חברה משכנת. בכל אחד מהמקרים על הרוכש לפנות לגוף בו רשומה זכות המוכר ולאמת כי אכן זהותו תואמת את בעל הזכות בנכס.
 2. זכויות נוספות בנכס– הרוכש נדרש לבדוק את נסח הטאבו או אישור הזכויות בגין הנכס ולבחון האם רשומות זכויות נוספות על הנכס כגון, הערות אזהרה, טובות הנאה, הפקעות, שעבודים, עיקולים, משכנתא או התחייבות לרישום משכנתא וכן רישום משכון אצל רשם המשכונות. מדובר בנושא חשוב מאוד שכן

  בעסקה של רכישת דירה יד שנייה, בשונה מרכישת דירה יד ראשונה מקבלן, לרוב יידרש הרוכש לחתום על זיכרון דברים לעיתים עוד טרם השלמת שלב המו"מ צילום :פייסבוק אקספרט נדל"ן

  יתכן וישנה זכות קודמת הרשומה על זכות המוכר בנכס והיא תהא קודמת לכל זכות מאוחרת לה. כמו כן, יש לשים לב כי המוכר מוכר זכויות המצויות בבעלותו ולא זכויות אשר הופקעו לטובת הרשומת המקומית או שניתנה בגינן טובת הנאה.

 3. יפויי כח בלתי חוזרים. חשוב  שיחתמו יפויי הכח הבלתי חוזרים  על ידי המוכר על מנת להבטיח את העברת הזכויות על שם הקונה. יפויי הכח נותרים בידי בא כח המוכר. בחוזה נקבעים התנאים לשימוש בהם. חשוב –  יפויי כח בלתי חוזרים לא ניתנים לביטול, אפילו לא במקרה של מוות, חלילה ומכאן חשיבות קיומם.

 

 • הערת אזהרה לטובת הקונה  – חייבת להירשם מיד לאחר חתימת החוזה. מגנה מפני פעולה נוגדת בנכס. יש אפשרות לרשום הערת אזהרה לא רק בטאבו כי אם גם בחברה המשכנת או במינהל, לגבי דירות שאינן רשומות בטאבו.

 

 • רישום משכון  ברשם המשכונותבנוסף להערת האזהרה. חובה כשהדירה לא רשומה בטאבו.

 

 • להבטחת רישום הערת האזהרההתשלום הראשון עפ"י החוזה יבוצע לידי בא כח המוכר עד לרישום הערת האזהרה והמשכון. כדי להבטיח שבין החתימה על החוזה לבין הרישום לא נרשם שעבוד חדש שעלול לפגוע בזכויות הקונה.
 • אם החתימה על החוזה נעשית ע"י מיופה כח מכח יפוי כח כללי, התשלום הראשון יועבר לידי המוכר רק לאחר שהמוכר בעצמו יחתום על יפוי כח בלתי חוזר. לא להסתפק בחתימה של מיופה הכח מכח יפוי הכח הכללי. יפוי הכח הכללי ניתן לביטול והמוכר תמיד יוכל לטעון שעשה כן לפני שמיופה כוחו חתם על יפוי הכח הבלתי חוזר.
 1. הרשות המקומית– הרוכש נדרש לפנות לרשות המקומית לשם בדיקת מספר נושאים חשובים ועקרוניים: האחד, על הרוכש לגשת למחלקת היטל ההשבחה ולבדוק האם קיימות תוכניות משביחות על הנכס בין אם תוכניות אשר אושרו וטרם שולם עבורן היטל השבחה ובין אם תוכניות אשר טרם קיבלו תוקף שכן אז יבקש המוכר להטיל את תשלום היטל ההשבחה על הרוכש. בכל מקרה, על הרוכש לתת דגש לסעיף העוסק בהיטל ההשבחה ולדרוש כי היטל ההשבחה יחול ע"י המוכר עד למועד מסירת החזקה (לרבות בגין תוכנית מופקדת) ועל הקונה יחול היטל ההשבחה החל ממועד מסירת החזקה. השני, על הרוכש לבדוק באגף התכנון והבינוי כי אין חריגות בנייה בנכס אשר יש להרסן או לשלם בגינן קנס וזאת תוך בחינת תוכנית הנכס המצויה אצל הרשות המקומית. חשוב לדעת, כי לא תמיד המוכר יצהיר בפני הרוכש אודות חריגות בנייה ואף ברשומת המקומית לא תמיד יודעים על חריגות בנייה.

קיומן של חריגות בניה ו/או תוספות בלתי חוקיות חושף את הרוכשים בפני תביעות אזרחיות של הדיירים השכנים בגין פגיעה בזכויותיהם באם אלה נעשו בלא אישורים מתאימים. פגיעה בקניין השכנים וירידת ערך הבניין בשל חריגות הבניה כמו חוסר אחידות בחזית הבניין מהווים חלק נכבד מהתביעות. לא זו ואף זו, רוכש הדירה עתיד להיתבע גם ע"י הרשות המקומית אשר מבקשת לאכוף את החוק ואף לקבל תשלומים בגין הגשת בקשה להיתר בניה.

החוק בישראל מאפשר לתבוע את רוכש הדירה וקיימת אחריות פלילית על מפרי החוק. מצב זה מעמיד את מחזיק הנכס בפני דרישה לתשלום קנסות ונקיטת צעדים מנהליים כגון צווי הריסה, צווי פירוק לרבות עונשי מאסר בפועל.

 1. משכנתא ע"ש המוכר– רוב הנכסים נרכשים באמצעות משכנתא ועל כן עת מבקש רוכש לרכוש נכס אשר רשומה בגינו משכנתא, יש לשים לב כי כבר בתשלום השני יסלק המוכר את המשכנתא וכן לדרוש מהבנק בעל המשכנתא 'מכתב כוונות' במסגרתו מצהיר הבנק כי באמצעות התשלום השני לתמורה תסולק המשכנתא מן הנכס. יודגש, חוסר תשומת לב בעניין זה עשוי להביא לעיכוב בהעברת הזכויות בהמשך.
 2. משכנתא ע"ש הרוכש– לרוב יבקש הרוכש לממן את עסקת הרכישה באמצעות כספי משכנתא, יש לוודא כי בהסכם מופיע סעיף המטיל על המוכר חובה לשיתוף פעולה לשם קבלת המשכנתא תוך תקופת זמן אשר תקבע מראש וזאת על מנת למנוע מצב בו אי חתימת המוכר על מסמכי המשכנתא מעקבת את קבלת המשכנתא ובכך מעקבת את מסירת התשלום למוכר.
 3. מיסוי מקרקעין– רוכש נדרש לשלם מס רכישה בגין עסקת הרכישה בלבד, עם זאת עליו לשים לב כי בחוזה אכן מצוין כי מס השבח חל המוכר וכן על הרוכש להיות מודע למדרגות מס הרכישה החלות עליו. חשוב לדעת, כי חוק מיסוי מקרקעין עבר לאחרונה תיקון משמעותי וכעת על רוכש בעל דירה נוספת, שאינה דירה יחידה, חלות מדרגות מס גבוהות במיוחד, זאת בעוד שרוכש בעל דירה יחידה (כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין) חלות מדרגות מס נמוכות מאילו אשר היו נהוגות עד היום. על כן, על הרוכש להיות ערוך מוכן לגובה מס הרכישה החל עליו והחשיבו כחלק מעלות העסקה כולה.
 4. בחינה פיזית של הנכס– מומלץ לגשת לנכס מספר פעמים הן בשעות היום והן בשעות הערב לשם בחינת מצבו הפיזי, במידת האפשר אף מומלץ להתלוות באיש מקצוע אשר ידע לבחון פגמים נסתרים אשר יתכן ואף אינם ידועים למוכר או שהיה מבקש להסתירם, כגון רטיבות, חשמל וכו'.
 5. נושאים נוספים– ישנם נושאים רבים אשר חשוב לתת את הדעת בעניינם, כגון, גובה תשלום ועד הבית, הצמדות הקיימות לדירה- יש לשים לב כי במסגרת מכירת הנכס נמכר הנכס לרבות צמודותיו (חניה, מחסן ועוד) ועוד.
 6. נכס במסגרת פרויקט תמ"א 38 או פינוי בינוי– יש לשים לב האם הבניין בו ממקום הנכס מצוי במסגרת הליך של תמ"א 38 או פינוי בינוי, שכן אז יש לבקש לראות את הסכם תמ"א 38 או פינוי בינוי, לבחון את החובות החלות על הרוכש שבא בנעליי המוכר אשר חתם על ההסכם וכן לרוב ידרש הרוכש בעצמו לחתום על אותו הסכם. חשוב לציין, כי מדובר בעניין עקרוני ומהותי ויש לוודא קיומו עוד בטרם חתימת הסכם המכר שכן לעיתים הוא עשוי לשנות את תנאי העסקה.

 

הכותב הינו ברק ברנר מנכ"ל קבוצת אקספרט נדל"ן לרשותכם באופן אישי לייעוץ לפני מכירה ולהערכות שווי וסיוע . 0546622202

 


יש לכם סיפור מעניין שתרצו שיתפרסם? שתפו אותנו במייל newshaifa.net1@gmail.com


עוד בנדל"ן

 • הפנטהאוז האחרון.

  מחברת מנרב נמסר כי לאחר שבחודש האחרון, נמכרו שני פנטהאוזים, כל אחד מהם בשטח של כ- 234 מ"ר + כ- 100 מ"ר מרפסת עם מפרט טכני מפנק וגובה תקרה לא שיגרתי של כ- 3.5 מ', על מפלס אחד בבניין הראשון בפרויקט היוקרה "מנרב בשמורה" בסביוני דניה, חיפה, נותר כעת למכירה פנטהאוז אחרון, שממנו גם כמובן נשקף נוף פנורמי מדהים ומרהיב ביופיו מראש הנקרה בצפון, מפרץ חיפה ועד חדרה בדרום
 • קריית ביאליק:מלאי דירות מוזלות יוצא לשיווק ישיר לזכאים וללא הגרלה בשכונת אפקה

  מלאי חדש של דירות מוזלות נפתח למכירה בשכונת אפקה, וכעת כל בעלי תעודת זכאות של מחיר למשתכן, מחיר מטרה ודירה להשכיר יוכלו לרכוש דירות בפרויקט ללא השתתפות בהגרלה אלא בבחירה ישירה מתוך המלאי הקיים.
 • בשכונת "גבעת אלונים" בקרית אתא ניתן למצוא דירות חדשות שזולות מדירות יד שניה.

  בדיקת לשכת שמאי מקרקעין בשכונות החדשות בישראל מגלה כי במספר שכונות חדשות בישראל ניתן לרכוש היום דירות חדשות שזולות יותר ממחירי דירות יד שניה
 • צעירים, נדל"ן ומה שביניהם

  החממה החיפאית לדיור ונדל"ן מזמינה אותכם לערב שכולו צעירים, נדל"ן ומה שביניהם
 • הדמיה. קרדיט :איוולב מדיה

  פרויקט היוקרה "מנרב בשמורה" בסביוני דניה בחיפה

  עשרות רוכשי הדירות הראשונים במגדל השני בפרויקט היוקרה "מנרב בשמורה" בסביוני דניה בחיפה, קיבלו בימים אלה את המפתחות לדירותיהם החדשות.
 • דירות מפתח

  רוכשי הדירות הראשונים במגדל השני בפרויקט היוקרה "מנרב בשמורה", קיבלו השבוע ובהקדמה של כחודשיים מתאריך היעד המקורי, את המפתחות לדירותיהם החדשות.
 • השוואת מיצוי זכאות

  באילו יישובים פועלים התושבים לרכוש דירות בפרויקט מחיר למשתכן ובאילו הם נשארים מאחור?
 • ההסתדרות עוברת למעונה הזמני

  ההסתדרות החדשה במרחב חיפה תעבור ב- 5 באוגוסט למעון זמני במגדל ארמון קומה 17 ברח' הנביאים 18 בחיפה, זאת לצורך עבודות שיפוץ המבנה הישן.
 • שתי דירות זהות באותה עיר, 10% יותר!

  שתי דירות זהות באותו בניין, באותה קומה, באותו שטח, ובכל זאת , אחת יקרה מרעותה במאות אלפי שקלים. הסיבה? הנוף, המראה הנשקף מהחלון או המרפסת. שתי דירות זהות באותה שכונה, באותה קומה, אחת מצויה בבניין נושק לשמורה, והשנייה במרחק הליכה של 5 דקות. 5  דקות אלה זולות במאות אלפי שקלים.
 • ההצלחה נמשכת מתחם נוסף של צמודי קרקע בגבעת אלונים

  לאור הביקוש הרב חברת "שרביב" מוציאה לשיווק מתחם נוסף של צמודי קרקע בפרוייקט גבעת אלונים בקריית אתא
 • נמכר הפנטהאוז ב 4,500,000 ש"ח

  חברת שתית שהחלה בבניית הפרויקט שלה ברח' מוריה 16, מדווחת היום כי היא מכרה את הפנטהאוז היוקרתי בפרויקט במחיר של 4,500,000 ש"ח.
 • "וילה על הים"

  נותרו מגרשים אחרונים לבנייה עצמית "בנה ביתך" באכזיב של חברת "סלע בינוי"
 • נמכרה "דירה לדוגמא" בפרויקט "שתית פירסט"

  נמכרה ה"דירה לדוגמא" בפרויקט "שתית פירסט", בשכונת משכנות האומנים של חברת שתית בקרית מוצקין הדירה נמכרה מרוהטת לחלוטין במחיר של _1,668,000 ₪
 • "הכרמל הירוק" דירה לדוגמא

  חברת "סלע בינוי" משיקה דירה לדוגמא בפרויקט "הכרמל הירוק" בחיפה וכולם מגיעים לפרגן…
 • סיירת מזרחי מסיירת במקומות העבודה

  מאז כניסתו לתפקיד יו"ר ההסתדרות במרחב מקפיד משה מזרחי לקיים סיורים מקצועיים בכל מקומות העבודה במרחב ,במהלך הסיורים לומד משה את הצרכים של העובדים הפעם הביקור היה במספנות ישראל.
 • שכונה נולדת

  חלומות וסביונים בשכונה אפקה – כבר לא צריך לבחור בין טבע לעיר גדולה. כמה פעמים התעוררתם בבוקר מרעש האוטובוסים, נשמתם את אוויר המכוניות וחלמתם על מעבר למושב?
 • נגמרו החיפושים השנה נכנסים

  חברת "שתית" הבונה את פרויקט "שתית פירסט" בקרית מוצקין יוצאת במבצע "הכל עלינו"
 • דירה בהתאמה אישית

  התקבל טופס 4 לפרויקט היוקרה "מנרב בשמורה" בסביוני דניה חיפה, האכלוס יחל בימים הקרובים
 • אחרונות בהחלט

  חברת שתית, מדווחת היום, כי נותרו דירות 3 חדרים אחרונות+ יחידה נפרדת בפרויקט "sea view", של החברה בטירת הכרמל.
 • נמשכת ההצלחה "בגבעת אלונים" חב 'שרביב קיבלה היתר לשני מגדלים נוספים .

  חברת שרביב הבונה את פרויקט גבעת אלונים בקריית אתא הכולל 622 יח"ד בבניה רוויה וצמודי קרקע, קיבלה היתר לבניית שני מגדלים נוספים, בני 10 ו-18 קומות, בפרויקט גבעת אלונים
 • "מבנה" מתחדש

  קבוצת מתחמי קניות "מבנה" השקיעה 21 מיליון שקלים בשיפוץ ושדרוג אדריכלי ותמהילי של קניון "מבנה נצרת עילית"
 • מנרב עכו: איכלוס לפני הזמן

  התנופה בפרויקט "מנרב על הים " של חברת מנרב בעכו נמשכת: החל אכלוס שני הבניינים הראשונים בפרויקט
 • שרביב גבעת אלונים: מגדלים בקצב מהיר

  בניית המגדלים בפרוייקט גבעת אלונים של חברת שרביב בקריית אתא מתקדמת בקצב מהיר ,לדברי שרה אילין מנהלת השיווק בחברת שרביב, "הקמת המגדלים מתקדמת לפי התכנית. העובדה כי הבניה של שני המגדלים הראשונים נמצאת בשלבים מתקדמים מסייעת לנו בשיווק המגדלים הנוספים.
 • מעוניינים להשכיר או למכור נכס בחיפה? כדאי שתפנו למתווך

  יש לכם דירה או בית באזור חיפה והקריות, ואתם מעוניינים למכור או להשכיר אותו? אם אתם לא מצויים בשינויים שעוברים על חיפה לאחרונה – כדאי מאוד שתקראו את המאמר הזה
 • פרויקט פינוי בינוי ראשון של חברת שתית בכרמליה

  חברת שתית, תחל פרויקט פינוי- בינוי ראשון, בשכונת כרמליה. בשונה משאר הפרויקטים בכרמליה, שזהו פרויקט הריסה ובניה מחדש ולא חיזוק מבנה.
 • על הגל

  החל אכלוס הבניין הראשון בפרויקט אשדר גלי כרמל של חברת אשדר מקבוצת אשטרום. הפרויקט כולל 104 יחידות דיור ב-3 בניינים בני 8 ו-9 קומות.
 • קרדיט:יח"צ

  "טרה יזמות" החלה בשיווק מוקדם

  חברת "טרה יזמות" התחילה שיווק מוקדם (pre-sale) של פרויקט WHITE&GREEN "לפתוח דלת אל הטבע "ברח' תל- מאנה 8
 • דירה על הרכס מול הים

  דירות אחרונות לרכישה ואכלוס מיידי בפרויקטים של חברת אשדר בכרמל – TRIO  בחיפה וגלי כרמל בטירת הכרמל
 • ביקור יו"ר ההסתדרות משה מזרחי במספנות ישראל

  משה מזרחי יו"ר ההסתדרות במרחב חיפה הוזמן ביום ראשון לסיור במספנות ישראל.
 • צילום:יח"צ

  בנייה ירוקה אל מול הנוף הירוק

  שניגשים לבניית פרויקט בכלל ובקרבת שמורות טבע , בנייה ירוקה היא הכרחית.
 • צילום: יח"צ

  סיור יו"ר ההסתדרות משה מזרחי בגדות מסופים

   יו"ר ההסתדרות במרחב חיפה משה מזרחי ערך ב- 2.4 סיור בשלושה אתרים של גדות מסופים בע"מ.
 • קרדיט לתמונה: OLIN

  חגיגת מכירות של לאטי יזמות

  חגיגת מכירות בחוה"מ פסח בפרויקט היוקרה "פארק הרקפות" של לאטי יזמות בגבעת הרקפות בקריית ביאליק
 • מגורים לצד שמורת טבע - חלום שמתגשם

  חלומות וסביונים של שיכון ובינוי נדל"ן ואפריקה ישראל מגורים מציע את השילוב המושלם בין מתחם מגורים אקסקלוסיבי לבין קרבה לטבע
 • מטרופולין הצפון

  חלומות וסביונים קריית ביאליק- מכל הסיבות הנכונות
 • בסימן 85

  חברת שרביב, הבונה את פרויקט גבעת אלונים בקרית אתא הכולל 622 יח"ד בבניה רוויה וצמודי קרקע, מדווחת כי 85% מהדירות בפרויקט נמכרו ונותרו למכירה כ-100 דירות בפרויקט במחיר התחלתי של 1.275 מיליון שקל.
 • יוקדם אכלוס הדירות במנרב על הים עכו

  חברת מנרב תחל בעוד כחודש באכלוס שני הבניינים הראשונים ב"מנרב על הים" בעכו
 • שער המטענים החדש של נמל חיפה

  ב- 12.3.18 התקיים כנס בנושא פרויקט שער המטענים החדש של נמל חיפה, בנוכחת יצחק כהן סמנכ"ל תפעול של נמל חיפה, יואב מרגלית רמ"ח מכולות של הנמל, יוסף כעבייה, קצין בטיחות בתעבורה בנמל, גבי בן הרוש יו"ר מועצת המובילים והמסיעים ועשרות מנהלי חברות הובלה.
 • הדמייה של רחוב הפלמ"ח 16 - קרדיט:יח"צ

  אחרונה בהחלט

  נותרה דירת גן אחרונה בפרויקט ההתחדשות העירונית של חברת שתית ברח' פלמ"ח 16
 • "שרביב" גבעת אלונים :הצלחה נמשכת גם בצמודי קרקע

  פרויקט גבעת אלונים המצליח של חברת "שרביב" מצרף רוכשים נוספים ,כשהחברה דיווחה שמכרה בשבוע האחרון שני צמודי קרקע דו משפחתיים בפרויקט גבעת אלונים בקריית אתא תמורת 2.030 מיליון שקל ליחידה.
 • צילום:יחצ

  שכונת "נאות אפק" בקריית ביאליק

  דירות 4 חדרים בשכונת "נאות אפק" בקריית ביאליק החל מ 980 אלף שקלים חברת הנדל"ן הוותיקה והמנוסה "גיא ודורון לוי" הבונה את פרויקט " & קריית ביאליק " מציעה דירות 4 חדרים מרווחת בשכונה החדשה המובילה בצפון הבנייה בעיצומה חברת "גיא ודורון לוי" הבונה את פרויקט "& קריית ביאליק" בשכונת הדגל החדשה    "נאות אפק" בקריית […]
 • הרצאה חובה לרוכשי דירות

  עו"ד דור צפריר-צורי המתארח כמרצה אורח ביריד הנדל"ן ,שייערך באולמי כינורות ביום שישי הקרוב בשעה 10:00, נותן לנו כמה טיפים שעליהם ייתמקד בהרצאתו .הרצאה חובה לרוכשי דירות כבר אמרנו ?
 • מלכות הים

  סוויטה מלכותית על הים, דירה מרווחת עם 22 מ"ר מרפסת לים. עכשיו בתנאי מימון מיוחדים! בפרויקט "מנרב על הים" בעכו לצאת מהלובי, לגעת במים…לגור על רצועת החוף מהיפות בישראל ולהרגיש בחופשה כל השנה
 • קרדיט:יח"צ

  אירוע השיא של ענף הנדל"ן בצפון

  אירוע השיא של ענף הנדל"ן בצפון עתיד להתקיים בסוף השבוע הקרוב, תאריכים 23-24/2, בחיפה אז ייערך יריד הנדל"ן הגדול של הצפון במתחם קונספט כינורות Ciel, ברחוב חלוצי התעשייה 36 בחיפה.
 • קרדיט:יח"צ

  יריד הנדל"ן הגדול של הצפון

  עבור כל מי שמחפש דירה זו הזדמנות נדירה וחד פעמית למצוא את כל האפשרויות ולפגוש בכל הפרויקטים הכי מובילים בצפון.
 • "אלמוגים"- מלון 5 כוכבים לגיל השלישי!

  דיור מוגן "אלמוגים" בקרית-ים פותח את שעריו בימים אלו ומציע לבני הגיל השלישי מגורים בדירות יוקרתיות עם נוף מרהיב לים, שירותי בריאות, תרבות ובילוי והכול בתנאים של מלון חמישה כוכבים…
 • קריית מוצקין שיאנית מכירת הדירות בישראל ב-2017

  פרויקטי מחיר למשתכן והביקוש הגבוה לדירות מציב את קריית מוצקין במקום הראשון בטבלת המכירות, מעל לתל אביב ירושלים ורמת גן
 • "וילה על הים"

  חברת סלע בינוי מציעה למכירה מגרשים לבנייה עצמית "בנה ביתך" באכזיב
 • כנס ראשון לזוכי פרוייקט למשתכן

  חברת סלע בינוי תערוך בשבוע הבא כנס ראשון לזוכי פרוייקט מחיר למשתכן בקרית ביאליק
 • הצלחה סוערת על הים

  הצלחה חסרת תקדים כל הדירות בשני הבניינים הראשונים שניבנו בפרויקט נמכרו ומרביתן של הדירות בבניין השלישי נמכרו אף הן, בפרויקט היוקרה "מנרב על הים" בעכו
 • איך להעלות את ערך הדירה?

  לא תמיד נדרשת השקעה גדולה, אבל התוצאה מאד מתגמלת: נפרט חלק מהשיטות להעלות את האטרקטיביות וגם את ערך הדירה שלכם באחוזים נאים טור נוסף של ברק ברנר מנכ"ל אקספרט נדל"ן .שווה קריאה .
 • כללים מנחים למוכר והרוכש בעסקת יד שנייה למגורים

  זה בגניוס הישראלי: רובנו מעדיפים לרכוש דירה ולא לשכור. נעדיף לשלם מעט יותר בשביל שקט נפשי עבור דירה שתהיה בבעלותינו. יחד עם זאת, רכישת דירה הפכה למסלול השקעה ורבים רוכשים דירות שיניבו להם הכנסה קבועה או עתידית. טור עצות מיוחד של ברק ברנר מנכ"ל קבוצת אקספרט נדל"ן
 • שרביב גבעת אלונים הצלחה כפולה

  חברת שרביב מוציאה לשיווק שני מגדלים נוספים בפרויקט גבעת אלונים בקריית אתא
 • כמתווך דירות לא קורה לי הרבה

  פוסט מעניין שהעלה איש הנדל"ן ברק ברנר בה בעת שפירסם דירה למכירה בדף הפייסבוק של משרדו אקספרט נדלן עורר סקרנות
 • דילמת המחיר

  זה לא קל לקבוע את מחיר הדירה לקבוע מחיר לבית שלנו, שאותו אנו רוצים למכור עכשיו, הוא אחד הקשים שיש. נכון, קשה גם להחליט למכור, להכין את הדירה למכירה, לסדר, לנקות, לענות לטלפונים, חלקם מעצבנים, לקבוע עם קונים, חלקם לא מגיעים, להראות את הדירה ולחייך כל פעם מחדש.. הכל קשה, אבל די ברור מה צריך לעשות. אך בנושא הערכת מחיר דירה יש הרבה אי בהירות. אולי אין תמיד תשובה נכונה אחת, חד משמעית, אבל יש הרבה טעויות ברורות שאפשר וכדאי להימנע מהן.טור עצות מיוחד של ברק ברנר מנכ"ל קבוצת אקספרט נדל"ן
 • טרנד חיפאי מוביל.

  קבוצת נקסטקום נבחרה לספק פתרון בית חכם לכלל 365 הדירות בפרויקט טורקיז בחיפה של יוסי אברהמי הנמצאות בשלב אכלוס.
 • אפריקה ישראל מגורים ושיכון ובינוי נדל"ן מגיעות שוב לצפון

  אפריקה ישראל מגורים ושיכון ובינוי נדל"ן מגיעות לקריית ביאליק: פתיחה חגיגית למשרד המכירות של חלומות וסביונים בשכונת נאות אפק
 • הסיפור שלנו החודש על פי "גוגל אנליטיקס"

  אז מה היה לנו החודש? כל הנתונים של "גוגל אנליטיקס" שמצביעים על כך ש"ניוז חיפה קריות.נט" הוא כלי התקשורת החזק והמשפיע ביותר בכל אזור חיפה, הקריות והסביבה
 • מכירות חמות על הים

  עשרות משפחות ביקרו ביום המכירות המיוחד של "מנרב על הים" מול רצועת חוף בין הקריות לנהריה רבים הגיעו בשישי האחרון ל- SEA U SOON אירוע המכירות הגדול של "מנרב על הים" – שכונה פרטית על הים מול ריביירה קסומה ורצועת חוף נדירה ביופייה בין הקריות לנהריה, כ-200 מטר בלבד מקו המים
 • גבעת אלונים - סביבה כפרית ונוחות עירונית

  לשכונת גבעת אלונים ההולכת ונבנית בקריית אתא, ישנה רשימה ארוכה של יתרונות, הנובעים ממיקומה, מצביונה ומהעקרונות הסביבתיים והאדריכליים שהנחו את המתכננים שלה
 • במקום מפעל המלט פארק מטרופוליני וכ- 5,000 יחידות דיור

  הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה חיפה שבמינהל התכנון, החליטה להפקיד תוכנית הכוללת כ- 5,000 יחידות דיור על שטחי מפעל המלט נשר ושטחים נוספים הסמוכים אליו.
 • שרביב עובדים בשטח

  חברת שרביב קיבלה היתר בניה לפרויקט בקריית מוצקין החברה, שתבצע בעצמה את הפרויקט, החלה בימים אלו את העבודות בשטח
 • אם לא נהיה תלויים אחד בשני, נהיה תלויים אחד ליד השני״

  יו״ר מטה הדיור בכנס של ארגון קבלני מחוז חיפה: אחרי שנים שהזניחו את הענף, ייצרנו בשנה האחרונה 111 אלף יח״ד מאושרות בתב״עות
 • מרכז הכרמל: פתיחת מרכזי מכירות

  חברת הנדל"ן גרינברג – שניאור מודיעה, כי בימים אלו נפתח לקהל הרחב מרכז מכירות מרשים של החברה לכל פרויקטי המגורים אותם היא מקימה במרכז הכרמל.
 • חברת שרביב במבצע לקראת פסח

  החברה יוצאת במבצע שבמסגרתו יוכלו הרוכשים לשלם 99,000 שקל במעמד החוזה ואת היתרה באיכלוס
 • חורב שלא הכרתם

  בימים אלו נפתחה מחדש קומת הכניסה של מרכז חורב והיא מביאה איתה בשורה מרגשת לכל אוהבי השופינג.
 • כ-85% מעריכים שמחירי הדירות במחוז יעלו בעד 5%

  אנשי הנדל"ן באזור חיפה מאמינים כי עד סוף השנה המחירים ימשיכו לעלות. כך עולה מסקר אינטרנטי שארגון קבלני חיפה ערך בקרב חבריו לקראת הכנס של חברי הארגון שייערך בסוף החודש. מהסקר עולה כי 84.6% מעריכים שמחירי הדירות בחיפה וסביבותיה יעלו בעד 5% עד סוף השנה ו-7.7% העריכו שהמחירים ירדו בעד 5%.
 • פרוייקט "פינוי בינוי" ברח' זלמן שניאור בחיפה

  חברת שתית, היוזמת בין היתר מספר פרויקטים של פינוי בינוי, ברמות רמז, עברה ועדה מקומית לפרויקט פינוי בינוי שלה ברח' זלמן שניאור 19-21 ו- 21- 25. מדובר בשני בניינים בני 14 דיירים כל אחד, במקומם ייבנו שני בניינים בני 8 קומות, 48 יחידות דיור בכל אחד. היתר בניה צפוי להתקבל בעוד כ 4 חודשים.
 • "מדורגי הגן הלאומי" בטירת הכרמל

  חברת הנדל"ן בונה הצפון מציעה לקראת סיום השיווק בפרויקט "מדורגי הגן הלאומי" פנטהאוז ענק במחיר של כ – 2,550 מיליון שקל .
 • רק ב"מנרב על הים" בעכו מקבלים את החדר החמישי במתנה!

  "מנרב על הים" כוללת דירות מעוצבות, מרפסות צופות לים ולהרי הגליל, סטנדרט בנייה גבוה ופיתוח סביבתי מושלם.
 • פרוייקט "שתית פירסט" בקרית מוצקין

  לאחר שמכרה חצי מפרויקט "שתית פירסט" בשכונת משכנות האומנים בקרית מוצקין, משיקה חברת שתית דירה לדוגמא בפרויקט בנוסף, מוציאה החברה כעת לשיווק דירות 4 חדרים XL
 • פרויקט לב אלונים של פרץ בוני הנגב ביקנעם

  חברת פרץ בוני הנגב קיבלה היתר בנייה לפרויקט לב אלונים המוקם בשכונה החדשה ביקנעם. הפרויקט הממוקם בנקודה הגבוהה ביותר בשכונת שער הגיא כולל 96 יח"ד ב-3 בניינים בני 6-7 קומות. תמהיל הדירות יכלול דירות 3-4-5 חדרים, דופלקסים הכוללים מרפסות של עד 100 מ"ר המשקיפות לנוף ודירות גן.
 • פרויקט היוקרה "פיבקו מול הים"

  להתעורר כל בוקר בפנטהאוז מול הים…פרויקט "פיבקו מול הים" בעיצוב האדריכל אילן פיבקו, המוקם ע"י חברת לאטי יזמות בע"מ, שבבעלות היזם ואיש העסקים יוסי לאטי, וחברת האופנה הארצית המובילה "רנואר" נהנה מהמיקום הטוב ביותר במערב חיפה ומציע חווית מגורים מיוחדת במינה, מבחר פנטהאוזים עם נוף לים במחיר החל מ-1,699,000 ₪ ועכשיו במבצע, שלמו 300,000 במעמד החתימה והיתרה בקבלת המפתח!
 • אכלוס ראשון לפרויקט מחיר למשתכן, ביקנעם של חברת שתית!

  חברת "שתית" מודיעה היום כי בשעה טובה החל אכלוס פרויקט "שתית בגיא", של החברה, בשכונת שער הגיא ביקנעם. לאחר שכניסתם של הדיירים עוכבה בעקבות מחלוקת בין משרד השיכון וראש העיר יקנעם, סימון אלפסי, יושבה המחלוקת והחלה אכלוסן של הדירות.
 • פרויקט "האומנים" בקריית מוצקין

  חברת אפי קפיטל החלה לשווק את פרויקט "האומנים" במתחם כורדני בקריית מוצקין זהו הפרויקט הגדול ביותר המוקם בשכונה במסגרת תכנית מחיר למשתכן, ויכלול 339 דירות
 • פרוייקט שכונת "רמת הנשיא"

  החברות גב-ים, מקבוצת נכסים ובניין IDB, ורסקו, מקבוצת ישרס, המקימות את פרוייקט שכונת "רמת הנשיא", הודיעו כי מכרו השבוע את אחד הפנטהאוזים היקרים בפרויקט במחיר של 2,950,000 ₪.