תקנון האתר

מבוא

שלום רב, קבוצת חיפה קריות נט בע"מ )להלן: "חיפה קריות נט"(, מברכת אותך על כך שבחרת

להשתמש באתר החדשות ניוז נט )להלן: "האתר" ו/או "אתר ניוז נט"( המופעל והמנוהל על ידה.

כל כניסה לאתר מהווה שימוש באתר ועל כן הינך מוגדר כמשתמש באתר, עליו חלים התנאים

התנאים שיוצגו להלן חלים על השימוש באתר ניוז נט ובתכנים המוצגים בו, לרבות כל תוכן ו/או

מידע ו/או פרסום מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב בניהם, בין אם פורסם על ידי אתר ניוז נט ובין

אם על ידי מי מהמשתמשים בו )להלן: "התוכן/התכנים"(, באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר

כל הפרה של תנאי מתנאי השימוש המפורטים להלן תחייב אותך לשפות את קבוצת חיפה קריות

נט ו/או מי מטעמה, לרבות עובדיה ומנהליה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום, הוצאה

השימוש באתר ניוז נט ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על

ככל שאתה נתקל בשאלה ו/או אי הבנה ו/או צורך בהבהרה ו/או בכל עניין אחר הקשור לשימוש

באתר ניוז נט, אתה מוזמן להעביר פנייתך באמצעות פרטי ההתקשרות המצוינים מטה ונציגי חיפה

חלק מהשירותים המוצעים באתר ניוז נט, לרבות ובמיוחד השירותים הניתנים בתשלום, ייתכן

שיהיו כפופים לתנאים מיוחדים אשר יוצגו בפניך בעת ההרשמה אליהם או במקום המיועד

לשירותים אלו )להלן: "התנאים המיוחדים"(. במקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש

מובהר בזאת כי, כל מידע המופיע באתר אינו בגדר המלצה ו/או דעה ו/או עמדה של קבוצת חיפה

למען הסר ספק, תנאי השימוש שלהלן מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים,

המפורטים להלן.

תקשורת אחר.

שייגרמו להם ובכלל זה גם הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

הסכמך ואישורך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

קריות נט יעשו את המרב על מנת לענות לפנייתך בהקדם.

המוצגים כאן לבין הוראות התנאים המיוחדים, תגברנה הוראות התנאים המיוחדים.

קריות נט ו/או מי מטעמה.

לשני המינים באופן זהה.

השימוש באתר ניוז נט

חיפה קריות נט מציעה לך להשתמש בתכנים המוצגים באתר ניוז נט וזאת בכפוף לתנאים ו/או

יובהר כי התנאים המוצגים להלן אינם גורעים מהוראות כל דין אלא הם באים להוסיף עליהן ולחדד

השימוש באתר ניוז נט הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד ועל כן חל איסור מוחלט, על כלל

המשתמשים בו, לעשות שימוש בתכנים המוצגים בו באופן אחר, בין אם בדרך מסחרית ובין בדרך

הכללים ו/או ההגבלות המצוינים להלן.

אותן.

שאינה מסחרית ובכלל זה:

 אין להעתיק את התכנים המוצגים באתר ניוז נט ו/או לאפשר לאחר להעתיקם.

 אין להציג את התכנים המוצגים ו/או המופיעים באתר ניוז נט בכל דרך שהיא.

 אין לשמר ו/או ליצור לקט ו/או אוסף ו/או מאגר של התכנים המוצגים ו/או המופיעים באתר

 אין להסתמך על התכנים המופיעים ו/או המוצגים באתר בשום דרך ו/או צורה מבלי לוודא

ניוז נט ו/או לאפשר לאחר לעשות כן.

את נכונותם וחוקיותם, בדיקה זו היא באחריותך הבלעדית והמלאה.

השימוש בתכנים המוצגים באתר ניוז נט הינו באחריותך הבלעדית והמלאה.

מובהר בזה, כי חלק מהתכנים המופיעים ו/או המוצגים באתר ניוז נט מוגבלים למשתמשים בעלי

כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות. היה ובחר גולש שפעולותיו, לרבות ובמיוחד המשפטיות,

כפופות לאישור אפוטרופוס, לרבות פעולות של קטין שטרם מלאו לו 81, לעשות שימוש באתר

לרבות בתכנים ו/או בשירותים ו/או במוצרים הכלולים בו, יראו את שימוש הגולש הנ"ל כאילו

קיבל אישור האפוטרופוס החוקי שלו לעשות כן וקבוצת חיפה קריות נט לא תישא בכל אחריות

קבוצת חיפה קריות נט שומרת על זכותה לסגור את האתר, לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו

וזמינותם של השירותים ו/או המוצרים ו/או התכנים המוצעים ו/או הניתנים בו, ללא צורך בהודעה

על כך מראש למשתמשים באתר. לפיכך, לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בהקשר זה כנגד

המשתמשים באתר ניוז נט אינם מורשים לעשות שימוש באתר לצורך הצגה ו/או פרסום מידע ו/או

תוכן מכל סוג שהוא לרבות ובמיוחד שיווקי, מבלי שקיבלו לכך את אישור קבוצת חיפה קריות נט

חיפה קריות ניוז נט שומרת על זכותה לשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא קבלת הסכמת

המשתמש מראש או בכלל, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר יוכל המשתמש לקרוא את

הקשורה בשימוש זה לרבות ההשלכות שיהיו כתוצאה מהשימוש, אם וככל שתהיינה.

קבוצת חיפה קריות נט ו/או מי מטעמה.

מבעוד מועד ובכתב.

תנאי השימוש העדכניים ביותר.

תכנים המועלים על ידי משתמשי ניוז נט

קבוצת חיפה קריות נט מקדמת בברכה שיח בין המשתמשים באתר ודוגלת בחופש הביטוי וכל עוד

הדבר בכפוף לחוקי מדינת ישראל וערכי מוסר. לפיכך עליך להקפיד כי התכנים המפורסמים על ידך

יהיו ראויים וחוקיים. לצורך ההמחשה והדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים

הבאים:

 תכנים הידועים לך כמוטעים, שקריים או מסולפים;

 תכנים בוטים ו/או פורנוגראפיים בעלי אופי מיני;

 תכנים בעלי אופי מאיים, גזעני ו/או תכנים המעודדים להסתה;

 תכנים בעלי אופי טורדני, עוין, מבזה, מעליב;

 תכנים הנוגעים לקטינים, לרבות פרטיהם האישיים, תמונותיהם, מענם או כל פרט התקשרות

 תכנים המהווים פגיעה בפרטיות ו/או מוציאי דיבה ולשון הרע ו/או המהווים פגיעה ברגשות

אחר;

הציבור;

 כל תוכן שיש בו זיהוי אישי אל אדם ו/או גוף אחר שלא נתן הסכמתו לכך;

 תכנים המהווים עברה פלילית ו/או עילה לתביעה אזרחית;

 תכנים המהווים פגיעה בקניין רוחני שאינו שייך לך ו/או מהווים הפרה כלשהיא של החוק;

 תכנים בעלי אופי מסחרי, ו/או מכילים מידע שיווקי ו/או פרסומי כלשהוא;

 תכנים המכילים וירוסי מחשב.

האתר שומר על זכותו להסיר ו/או לבטל ו/או לדרוש להסיר או לבטל, כל פרסום ו/או מידע שהוצג

בו על ידי מי מהמשתמשים בו, אך אינו מתחייב לעשות כן. ככל שיוחלט על הסרת התוכן הנ"ל,

האתר אינו מחויב לתת הודעה על כך מראש ו/או באישור ו/או בהסכמת המשתמש המפרסם והוא

יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או כלפי קבוצת חיפה קריות

משתמש הבוחר לפרסם תוכן כל שהוא באתר מודע ומבין שהוא נושא באחריות מלאה ובלעדית

למידע שפרסם ו/או הציג ו/או הביע, לרבות אחריות בגין כל נזק שייגרם וכי בעצם הפרסום הוא

מקבל על עצמו את החובה לשפות את קבוצת חיפה קריות נט בגין כל נזק שייגרם כתוצאה

יודגש, כי התכנים שתפרסם באתר יהיו פתוחים לכל משתמשי המרשתת ועל כן עליך לנהוג בהיגיון,

יובהר כי התכנים המפורסמים על ידי מי מהמשתמשים באתר אינם מבטאים את עמדתה ו/או

דעותיה של קבוצת חיפה קריות נט ועצם פרסומם אינו מהווה ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם

האתר ו/או קבוצת חיפה קריות נט ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם למי

מהמשתמשים באתר כתוצאה מכל קישור ו/או מידע ו/או פרסום שהוצגו בו על ידי מי

נט ו/או כלפי מי מטעמם, בעניין זה.

מהפרסום שלו.

בתבונה ובזהירות טרם פרסום התכנים ואף בחשיפת פרטייך האישיים.

וחוקיותם ועל כן, המלצתה היא להתייחס לתכנים אלו בזהירות ובקפידה.

מהמשתמשים בו.

שאלונים

האתר יפרסם מפעם לפעם שאלונים בנושאים מגוונים, הנתונים לבחירתו, אשר תכליתם לבדוק את

שאלונים אלו אינם מהווים סקר ו/או מדגם מייצג והם מבוססים על הצבעות משתמשי האתר כפי

קבוצת חיפה קריות נט אינה מתחייבת לפרסם את תוצאות השאלונים והדבר נתון לשיקול דעתה

דעת המשתמשים באתר ביחס לנושא הנבחר.

שנקלטו במערכת הנתונים של האתר בזמן נתון.

הבלעדי והבלתי תלוי.

תוכן פרסומי

האתר כולל תכנים פרסומיים ומסחריים אשר נמסרו לפרסום על ידי מפרסמים ו/או משתמשים

אשר נועדו לשווק נכסים ו/או מוצרים ו/או שירותים שמוצעים על ידי המפרסמים. תכנים אלו יוצגו

פרסום תכנים אלו אינו מהווה המצלה ו/או עידוד של קבוצת חיפה קריות נט להיענות לפרסומים

קבוצת חיפה קריות נט אינה נושאת באחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר. האחריות

לפרסומים מסחריים אלו וכל תוצאה שתיגרם בעקבות פרסומים אלו או מהשימוש בהם הינה על

באמצעות טקסט ו/או תמונות ו/או סרטונים.

אלו, לרכוש המוצרים או להשתמש בשירותים.

המפרסמים.